Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Pedagogika, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UWM_S2-PED
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies Pedagogika
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Admission limit 15
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent: dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na zdobytą specjalizację zawodową, posiada kompetencje poznawcze, metodyczne, badawcze (diagnostyczne) oraz umiejętności praktyczne. Dysponuje wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną i filozoficzną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji i pracy opiekuńczej, dydaktycznej, wychowawczej, animacyjnej i społecznej na rzecz środowiska lokalnego oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Legitymuje się pogłębionymi kompetencjami interpersonalnymi predysponującymi do sprawnego działania w różnorodnych grupach społecznych i pełnienia w nich roli opiekuna, wychowawcy, animatora i koordynatora. Charakteryzuje się umiejętnościami analitycznymi i metodologicznymi, osobistą odpowiedzialnością, innowacyjnością oraz gotowością do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego przez całe życie.

Zakresy kształcenia

  • Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnym
  • Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
  • Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego

Po ukończeniu kształcenia w zakresie animacji społecznej i projektowania edukacyjnego absolwent uzyskuje kompetencje poszukiwane na dynamicznie rozwijającym się rynku usług społecznych. Może podjąć pracę w szeregu instytucji i organizacji o różnych profilach, w tym: placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych realizując zadania związane z animacją i projektowaniem edukacyjnym; placówkach kulturalnych; instytucjach realizujących działalność turystyczno-rekreacyjną; urzędach administracji państwowej i samorządowej;  organizacjach pozarządowych i podmiotach ekonomii społecznej; firmach i instytucjach o profilu szkoleniowym; placówkach zajmujących się organizacją czasu wolnego i wspieraniem rozwoju człowieka; instytucjach związanych z pomocą społeczną, świetlicach środowiskowych, klubach, w placówkach edukacji pozaszkolnej i nieformalnej; instytucjach świadczących usługi doradztwa i poradnictwa w zakresie rozwoju osobistego.

Studia w zakresie pedagogiki opiekuńczej z socjoterapią rozwijają kompetencje oraz przygotowują do pracy m.in. w placówkach  o charakterze opiekuńczo-wychowawczym (tj. domach dziecka, domach samotnej matki, rodzinnych domach dziecka, rodzinach zastępczych, pogotowiach rodzinnych, ośrodkach wsparcia dla rodzin, dzieci i młodzieży,  pogotowiach opiekuńczych, internatach, bursach, itp.); w placówkach dla osób w podeszłym wieku, terminalnie chorych i członków ich rodzin; organizacjach pozarządowych, w schroniskach dla bezdomnych, ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie.

 

Studia w zakresie terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego rozwijają kompetencje oraz przygotowują do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz z uczniami w klasach IV-VIII szkoły podstawowej w zakresie terapii pedagogicznej i wspomagania rozwoju zdolności. Absolwenci nabywają kompetencje do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach i innego typu placówkach organizujących różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się/ryzykiem wystąpienia trudności tego rodzaju oraz dzieciom uzdolnionym.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwiają również rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej we wskazanych wyżej zakresach.