Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Filologia polska, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UWM_FP-5
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies Filologia polska
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Admission limit 5
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Posiada wszechstronne wykształcenie humanistyczne i gruntowną wiedzę z zakresu filologii polskiej pozwalające rozumieć oraz rozumieć i badać zjawiska oraz procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości, a także współczesności. Nasz absolwent jest doskonale przygotowany nie tylko do pracy w placówkach oświatowych, wydawnictwach i redakcjach czasopism, ale także odnajdzie się w każdym zawodzie wymagajacym sprawności komunikacyjnej i umiejętności poprawnego oraz estetycznego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.

Studenta filologii polskiej na II stopniu obowiązuje blok przedmiotów należących do treści ogólnych i kierunkowych: literaturoznawczych i językoznawczych. Ponadto student filologii polskiej na II stopniu studiów wybiera specjalności z proponowanych w ofercie wydziałowej. Na kierunku filologia polska na studiach stacjonarnych proponowane są następujące zakresy kształcenia: edytorstwo tekstów oraz specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego.

Edytorstwo tekstów to czterosemestralna forma poszerzenia bloku przedmiotów do wyboru przeznaczona dla studentów filologii polskiej studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Ma pozwolić absolwentowi na zdobycie wszechstronnej wiedzy w zakresie szeroko pojętego edytorstwa tekstów, stąd w treściach programowych zarówno zagadnienia dotyczące źródłoznawstwa, tekstologii, edytorstwa oraz poligrafii, jak i zagadnienia dotyczące kultury i zasad pisowni języka polskiego. Szczególny nacisk położono na zajęcia praktyczne (ćwiczenia i laboratoria) warunkujące dobre przygotowanie do pracy nad edycją tekstów. Absolwent powinien dysponować wysokim poziomem warsztatowego wykształcenia w zakresie naukowej edycji różnego rodzaju tekstów, od tekstów źródłowych zaczynając na tekstach współczesnych kończąc. Komputerowe opracowanie tekstów, praktyczna praca z tekstem, podstawy poligrafii i drukarstwa oraz praktyka w wydawnictwie lub redakcji pozwolą mu poznać i zrozumieć zasady funkcjonowanie wydawnictwa czy redakcji i przygotują do samodzielnej pracy nad redakcją tekstów o różnorodnej strukturze. Ukończenie  edytorstwa komputeroweg ułatwi absolwentowi podjęcie pracy w wydawnictwach, także naukowych oraz redakcjach czasopism.

Specjalność nauczycielska w zakresie nauczania języka polskiego przygotowuje do pracy nauczyciela języka polskiego we wszystkich rodzajach szkół. Student nabywa praw nauczania języka polskiego na II (szkoła podstawowa klasy IV-VIII), III (gimnazjum) i IV (liceum) etapie edukacji powszechnej.

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych i samorządu lokalnego, w wydawnictwach, w czasopismach oraz w mediach elektronicznych, a także do pracy w szkole, po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego go do wykonywania zawodu nauczyciela. Uzyskane umiejętności, sprawności i wiedza pozwalają absolwentowi pełnić rolę animatora badań literaturoznawczych i językoznawczych oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego.

Absolwent studiów drugiego stopnia jest również przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Ukończenie filologii polskiej daje możliwość pracy w redakcjach środków masowego przekazu, instytucjach kultury, w bibliotekach, wydawnictwach i w każdym innym zawodzie popularyzującym tradycję i dziedzictwo kulturowe, promującym polską kulturę, który wymaga sprawności językowej oraz wiedzy ogólnohumanistycznej. Oprócz tego studenci filologii polskiej mogą – wybierając dodatkowo specjalizację nauczycielską – uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum a także liceum.