Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(AGH) Safety Engineering

Details
Code AGH_IB_WILiGZ_IIST
Organizational unit Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Field of studies inżynieria bezpieczeństwa
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
WWW address https://wilgz.agh.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Kierunek studiów Inżynieria Bezpieczeństwa należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Kierunek odpowiada dynamicznie zmieniającym się potrzebom gospodarki, rynku pracy i jest zgodny z oczekiwaniami otoczenia społecznego dotyczącymi szerszego spojrzenia na kwestie bezpieczeństwa i kompleksowego działania w administracji, przemyśle i środowisku naturalnym. Nowoczesne i innowacyjne programy kształcenia łączą zagadnienia bezpieczeństwa człowieka w pracy i środowisku naturalnym oraz uwzględniają aspekty oddziaływania sfery przemysłowej na życie człowieka i wiążące się z tym zagrożenia.
Celem studiów II stopnia, realizowanych na specjalnościach Bezpieczeństwo i ochrona pracy oraz Bezpieczeństwo techniczne i środowiskowe, jest przygotowanie studentów z zakresu problematyki bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa eksploatacji obiektów technicznych i ich zaplecza oraz racjonalnego i świadomego korzystania z zasobów środowiska naturalnego, jego właściwego przekształcania i ochrony poszczególnych komponentów, zwłaszcza w sytuacjach krytycznych.
Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo i ochrona pracy nabędą umiejętności: organizowania pracy w sposób bezpieczny, ergonomiczny i higieniczny; dobierania działań ograniczających wypadki i zdarzenia niepożądane; opracowywania i wdrażania systemów i procedur zarządzania jakością produkcji, środowiska oraz bhp; oceniania i optymalizowania procesów eksploatacyjnych z użyciem maszyn i urządzeń, a także będą przygotowywani do samodzielnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych z zakresu analizy ryzyka i monitorowania zagrożeń. Absolwenci tej specjalności uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu starszego inspektora i specjalisty ds. bhp oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bhp z dnia 2 listopada 2004 r.
Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo techniczne i środowiskowe posiądą kompetencje: prognozowania skutków katastrof przemysłowych i zapobiegania ich powstaniu; sporządzania raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko; uwzględniania w zarządzaniu przedsiębiorstwami aspektów środowiskowych, ze szczególną uwagą na gospodarkę bezodpadową, technologie proekologiczne czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, monitorowanie w cyklu produkcyjnym wpływu działań człowieka i techniki na poszczególne komponenty środowiska, m.in. na jakość powietrza czy bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę.
W ramach studiów realizowane będą staże w atrakcyjnych zawodowo dużych i wiodących przedsiębiorstwach produkcyjno-przemysłowych o złożonych strukturach i zróżnicowanej działalności gospodarczej, z którymi Uczelnia prowadzi współpracę. Absolwenci kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa mogą podjąć zatrudnienie: w działach bhp w przemyśle produkcyjnym, surowcowym, wydobywczym, energetycznym, budowlanym, przetwórczym; w jednostkach administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej zajmujących się problemami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony i monitoringu środowiska; w służbach ratownictwa i jednostkach zarządzania kryzysowego; w służbach dokonujących oceny stanu technicznego urządzeń; w jednostkach wdrażających i eksploatujących systemy bezpieczeństwa; w firmach konsultingowych i szkoleniowych, w tym we własnych firmach świadczących usługi z zakresu bhp; w inspekcji ochrony środowiska.