• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJK) Stosunki międzynarodowe, I stopień, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJK_S1-SM
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Celem kształcenia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest przygotowanie absolwenta do pełnienia ról zawodowych i społecznych we współczesnych warunkach wolnego rynku i konkursowego sytemu wyłaniania urzędników państwowych i samorządowych. Absolwent otrzymuje szerokie wykształcenie z zakresu wiedzy o świecie, relacjach międzynarodowych na poziomie regionalnym, państwowym i międzynarodowym. Wiedza z zakresu ekonomii, filozofii i socjologii zagwarantuje szerokie spektrum zdobytej wiedzy pozwalającej na zrozumienie współczesnego świata w zakresie politycznym i ekonomicznym. Absolwent będzie przygotowany do selektywnego poszukiwania informacji, wykorzystywania ich w swojej pracy zawodowej i pełnieniu różnorodnych ról społecznych. Ambicją twórców kierunku jest wykształcenie osoby otwartej, tolerancyjnej, o szerokiej wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych, nauk politycznych, społecznych i prawnych, przygotowanej do podjęcia wyzwań w pracy zawodowej na poziomie regionalnym, państwowym, a nawet międzynarodowym. Bardzo ważnym elementem kształcenia jest wiedza z zakresu handlu zagranicznego, roli inwestycji zagranicznych na każdym poziomie, rozumienie i umiejętność właściwej obsługi inwestora zagranicznego, tworzenia współpracy wszystkich szczebli administracji. Absolwent posiada umiejętności pozwalające na przygotowywanie prac pisemnych w oparciu o selektywne źródła, umiejętność wypowiadania się na tematy związane z kierunkiem studiów, również w języku obcym.

Student może wybrać przedmioty z trzech grup przedmiotów do wyboru w zakresie:

- ekonomicznych i politycznych uwarunkowań stosunków międzynarodowych - w ramach tej ścieżki, każdy student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, ma możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy z zakresu: geopolitycznych uwarunkowań polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w Europie, a szczególnie w jej środkowoeuropejskiej i wschodniej części; geoekonomicznych, czyli gospodarczych uwarunkowań polityki międzynarodowej; usytuowania gospodarki unijnej na tle gospodarki światowej; znajomości głównych procesów globalizacji w gospodarce światowej; współzależności politycznej, gospodarczej i w zakresie bezpieczeństwa, cechującej Europę Środkową; specyfiki i głównych mechanizmów rządzących europejskimi procesami integracyjnymi; specyfiki trzech istotnych dla UE ośrodków centrów regionalnych: Niemiec, państw nordyckich i regionu śródziemnomorskiego; znaczenia międzynarodowych organizacji w stosunkach międzynarodowych. Zdobyta wiedza i ukształtowanie umiejętności przygotują absolwenta do pracy np. w administracji państwowej, agencjach rządowych, dyplomacji, w mediach.

- dyplomacji - w ramach tej ścieżki, student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, ma możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy z zakresu funkcjonowania służby zagranicznej i prowadzenia polityki zagranicznej; praktyki dyplomatycznej i protokołu dyplomatycznego; specyfiki prawa międzynarodowego (prawa traktatów, prawa dyplomatycznego i konsularnego); specyfiki negocjacji międzynarodowych; znaczenia organizacji międzynarodowych w stosunkach międzynarodowych; zarządzania kadrami specjalistycznymi w sektorze publicznym i prywatnym. Zdobyta wiedza i ukształtowanie umiejętności przygotują absolwenta do pracy np. w administracji państwowej, agencjach rządowych, dyplomacji, organizacjach międzynarodowych, korporacjach transnarodowych, w mediach.

- marketingu międzynarodowego - w ramach tej ścieżki, student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, ma możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy z zakresu: skutecznej autoprezentacji jako głównego narzędzia w odnoszeniu sukcesu zawodowego oraz kształtowania wizerunku, a także sprawnego komunikowania się w sferze publicznej; roli i znaczenia wizerunku państw w stosunkach międzynarodowych oraz strategii budowania marki narodowej; wykorzystywanych narzędzi PR w kształtowaniu polityk regionalnych, koncepcji public relations oraz ich znaczenia dla instytucji samorządowych; komunikacji audiowizualnej, masowej i nowomedialnej; koncepcji społeczeństwa sieci, powstania i funkcjonowania społeczności wirtualnych, kluczowych struktur społecznych i działań jakie odbywają się wokół cyfrowych procesów; zarządzania kryzysem w organizacji, komunikowania się z mediami w kryzysie; władzy i przywództwa. Zdobyta wiedza i ukształtowanie umiejętności przygotują absolwenta do pracy np. w administracji państwowej, agencjach rządowych, organizacjach międzynarodowych, korporacjach transnarodowych, w mediach.