Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Praca socjalna - studia I stopnia - stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_PA1S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Praca socjalna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2021 00:00 – 30.11.2021 23:59)

Kierunek Praca socjalna ma charakter interdyscyplinarny zarówno w dziedzinie wiedzy, jak i praktyki. Wykazuje szczególne powiązanie z takimi kierunkami kształcenia jak: socjologia, psychologia oraz pedagogika, których zakres problemowy stanowi podstawy wiedzy i umiejętności skutecznego profesjonalisty. Podstawowym celem kształcenia na kierunku Praca socjalna jest przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu pracownika socjalnego zarówno w wymiarze instytucjonalnej pomocy społecznej, jak i w obszarze szeroko pojętych służb społecznych. Akcent jest położony na zdobycie praktycznych umiejętności, kształconych szczególnie w trakcie warsztatów oraz zajęć praktycznych (praktyki, projekty) umożliwiających studentom bezpośredni kontakt z profesją i jej zadaniami. Ważnym elementem jest kształtowanie właściwej, odpowiedzialnej postawy opartej na współpracy i partnerstwie. Studenci kierunku Praca socjalna uczestniczą w wysokiej jakości procesie edukacji akademickiej. Program studiów opracowany został na podstawie diagnozy zapotrzebowania dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i zawiera przedmioty kładące nacisk na aplikacyjny wymiar działań prospołecznych. Pragniemy łączyć wysokie standardy nauczania z praktycznymi umiejętnościami, gwarantującymi naszym absolwentom konkurencyjność na rynku pracy. Nowatorstwo kierunku Praca socjalna w Instytucie Socjologii UKSW bazuje na przekonaniu, iż sukces zawodowy oraz osobisty naszych studentów jest podstawowym celem nauczania. Dzielimy się naszym profesjonalizmem.