Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Turystyka i rekreacja, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UWM_TiR-1
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies turystyka i rekreacja
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile academic
Admission limit 24
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia I stopnia na kierunku turystykai rekreacja trwają 6 semestrów.

      Multidyscyplinarny 3-letni kierunek studiów licencjackich.

Kształcenie na kierunku turystyka i rekreacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i obsługi ruchu turystycznego, świadczenia usług w branży turystycznej, kreowania produktów turystycznych oraz organizacji czasu wolnego z wykorzystaniem różnorodnych form rekreacji. Absolwent jest ukierunkowany na wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w przestrzeni turystycznej. Posiada wiedzę z zakresu podstaw ekonomii i zarządzania w turystyce i rekreacji oraz aktualnie obowiązujących aktów prawnych. Przygotowuje się do organizowania i prowadzenia programów ruchowo-rekreacyjnych dla jednostek i grup społecznych. Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie zagospodarowania, użytkowania oraz ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych środowiska. Zna zasady tworzenia i promocji produktów turystycznych dedykowanych jednostkom oraz grupom społecznym. Umie dobierać narzędzia i metody do analizy interakcji zachodzących pomiędzy różnymi zjawiskami w obszarze turystyki i rekreacji a środowiskiem przyrodniczym i kulturowym.

Studia pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja przygotowują do pracy w szeroko rozumianej obsłudze ruchu turystycznego: w biurach podróży (przygotowanie ofert turystycznych oraz ich sprzedaż), obiektach noclegowych o różnym charakterze, w urzędach administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach powołanych dla rozwoju i promocji turystyki.


Studia pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja kończą się pracą licencjacką i egzaminem licencjackim. Absolwenci 3 - letnich stacjonarnych studiów I stopnia uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Program studiów przewiduje realizację praktyk zawodowych w łącznym wymiarze 6 tygodni (240 h).

 

Studenci kierunku turystyka i rekreacja mają możliwość uczestniczenia w darmowych certyfikowanych kursach zwiększających kompetencje tj.:

-      kurs instruktora rekreacji ruchowej (ze specjalnością Nordic Walking, trenera osobistego lub instruktora Fitness),

-      kurs animatora czasu wolnego,

-      kurs wychowawcy wypoczynku letniego,

-      kurs przewodnika turystycznego,

-      kurs masażu I i II stopnia.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja posiada wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i obsługi ruchu turystycznego, świadczenia usług w branży turystycznej, kreowania produktów turystycznych oraz organizacji czasu wolnego z wykorzystaniem różnorodnych form rekreacji. Absolwent posiada wiedzę ogólną o zjawiskach związanych z ruchem wypoczynkowo-turystycznym z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych, nauk o kulturze fizycznej, nauk przyrodniczych oraz rolniczych. Zna zasady zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem skutków aktywności człowieka w otaczającym go środowisku kulturowym, społecznym i przyrodniczym. Posiada wiedzę z zakresu podstaw ekonomii i zarządzania w turystyce i rekreacji oraz aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących tych dziedzin gospodarki. Absolwent posiada umiejętności: organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji; przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców; nawiązywania kontaktów i komunikowania się, w co najmniej jednym języku obcym na poziomie biegłości B2. Umie rozwiązywać problemy związane z turystyką i rekreacją osób starszych i niepełnosprawnych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Kwalifikacje absolwenta

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja może podjąć pracę na różnych stanowiskach, zarówno w branży turystycznej jak i rekreacyjnej. Zdobyta podczas studiów wiedza teoretyczna, uzupełniona o odpowiednio dobrane praktyki zawodowe, daje absolwentowi szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia w wyuczonym zawodzie, zgodnie z zainteresowaniami. Absolwent jest przygotowany do pracy w szeroko rozumianej obsłudze ruchu turystycznego: w biurach podróży (przygotowanie ofert turystycznych oraz ich dystrybucja), obiektach noclegowych o różnym charakterze, w urzędach administracji samorządowej w jednostkach odpowiedzialnych za rozwój turystyki, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach powołanych dla rozwoju i promocji turystyki. Wiedza z zakresu praktycznej obsługi imprez turystycznych i znajomość przynajmniej jednego języka obcego (uzupełniona o dodatkowe kwalifikacje) pozwala na pracę w charakterze pilota wycieczek krajowych i zagranicznych, przewodnika lub rezydenta. Charakter studiów w zakresie rekreacji pozwala absolwentowi na podjęcie pracy w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych oraz centrach rekreacji i odnowy biologicznej.