Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Prawo, studia jednolite magisterskie, stacjonarne

Details
Code UWM_PRAWO-JM
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies Prawo
Form of studies Full-time
Level of education Unitary (first+second cycle)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 8
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

 Studia na kierunku Prawo wpisują się w misję Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – rozwoju twórczego myślenia, nauczania z poszanowaniem tradycyjnych wartości akademickich dotyczących humanizmu, tolerancji, wolności, poszukiwania prawdy i respektowania norm etycznych. Kształcenie na kierunku Prawo służy pomnażaniu kapitału intelektualnego przekuwającego się na rozwój regionu i kraju.

      Oferta dydaktyczna na kierunku Prawo pozostaje w ścisłym związku z zapotrzebowaniem lokalnego, krajowego, a także globalnego rynku pracy. Atrakcyjność kierunku wynika z jego uniwersalności, przekładającej się na możliwości późniejszego zatrudnienia oraz dostosowania programu studiów do zmieniającej się rzeczywistości poprzez wprowadzenie przedmiotów z zakresu szeroko rozumianego prawa europejskiego.

     Celem kształcenia na kierunku Prawo jest zdobycie przez studenta wiedzy z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa polskiego, wiedzy o systemie prawa europejskiego i międzynarodowego oraz wiedzy o elementach europejskiej kultury prawnej i wiedzy o mechanizmach funkcjonowania tych systemów jak i relacji względem otoczenia prawa. Ważne miejsce zajmuje zapoznanie studentów z zasadami etyki, kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, wykształcenie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych w tym ułatwiających pełnienie w przyszłości roli mediatora, uwrażliwienie na problemy pojawiające się w praktyce prawnej. Cel, o którym mowa powyżej, realizowany jest poprzez obowiązkowe przedmioty kursowe oraz przedmioty specjalizacyjne i fakultatywne.

Integralnym elementem kształcenia jest rozwój osobowy studentów: rozwijanie ich zdolności poznawczych, umiejętności logicznego myślenia oraz formułowania trafnych ocen. Studia na tym kierunku motywują do poszerzania zakresu własnych zainteresowań poznawczych i społecznych oraz kształtują potrzebę samodoskonalenia.