Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Matematyka, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UWM_M-2
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies Matematyka
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Admission limit 12
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Matematyka, studia drugiego stopnia – sylwetka absolwenta

   Absolwenci tego kierunku są wykształconymi matematykami zdolnymi do udziału w rozwijaniu matematyki i jej stosowania w innych gałęziach wiedzy i w praktyce. Stanowią wyspecjalizowane kadry zarówno dla banków, firm, instytucji o profilu finansowym, matematyczno-ekonomicznym i ubezpieczeniowym, szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych jako nauczyciele Matematyki. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł magistra. Część absolwentów jest przygotowana do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

  Kształcenie na kierunku Matematyka jest realizowane w zakresie: Matematyka stosowana oraz Nauczanie matematyki. Wybór zakresu studiów następuje podczas rekrutacji.

  Matematyka stosowana ma profil finansowo-ubezpieczeniowy i jest naturalną kontynuacją studiów I stopnia o tej samej specjalności, realizowanej na UWM. Absolwenci studiów I stopnia o innym zakresie oraz innych kierunków ustalonych przez Radę Wydziału Matematyki i Informatyki, mogą podjąć studia drugiego stopnia w zakresie Matematyka stosowana. Studenci będą zobowiązani do uzupełnienia ewentualnych różnic programowych. Studenci Matematyki stosowanej odbywają praktykę  4-tygodniową w pełnym wymiarze czasu pracy (5 dni w tygodniu po 8 godzin) po zakończeniu zajęć w II semestrze. Miejscem praktyki są np. firmy ubezpieczeniowe, handlowe, banki, zakłady przemysłowe i inne, gdzie studenci mogą sprawdzić swoje umiejętności i przydatność wiedzy teoretycznej, nabytych podczas studiów. Szczegółowe zadania dotyczące realizacji praktyki, to: stosowanie i weryfikacja w praktyce posiadanej uzyskanej wiedzy teoretycznej, wykazywanie zainteresowania systemem pracy obowiązującym w firmie, zapoznanie się ze specjalistycznym oprogramowaniem stosowanym w danej firmie, dbanie i odpowiedzialność za powierzony sprzęt, bezwzględne przestrzeganie tajemnicy służbowej obowiązującej w firmie, stosowanie wszystkich zaleceń i wykonywanie poleceń Kierownictwa firmy lub innych osób odpowiedzialnych za realizację praktyki. Liczba godzin,  punktów ECTS i czas trwania praktyk są zgodne z zarządzeniem nr 25/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie praktyk studenckich.

  Nauczanie matematyki  na studiach II stopnia jest naturalną kontynuacją Nauczania matematyki I stopnia. Na kierunek Matematyka w zakresie Nauczanie matematyki są przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia w zakresie Nauczanie matematyki. Absolwenci studiów w zakresie  Nauczanie matematyki mają prawo do nauczania Matematyki w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (prawo do nauczania w szkołach podstawowych uzyskali po ukończeniu Nauczania Matematyki na studiach pierwszego stopnia). Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSzW z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  Studenci realizują praktykę śródroczną w szkołach gimnazjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych oraz praktyki ciągłe. Dwie pierwsze odbywają się w II semestrze na  I roku studiów w ciągu roku akademickiego. Praktyka ciągła odbywa się we wrześniu po ukończeniu I roku studiów w szkołach  ponadpodstawowych.                                                          

   Wszystkich studentów kierunku Matematyka na WMiI UWM obowiązują Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Matematyka ustalone przez MNiSzW w Rozporządzeniu z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia. Studentów Nauczania matematyki obowiązuje ponadto Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Lista wzorcowych efektów kierunkowych w tym zakresie studiów (z podziałem na wiedzę, umiejętności i kompetencje) została rozszerzona tak, że wszystkie efekty umieszczone w Standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (ogólne i szczegółowe), są pokryte efektami kierunkowymi.