Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Psychologia, studia jednolite magisterskie, stacjonarne

Details
Code UWM_JM-PSYCHO
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies Psychologia
Form of studies Full-time
Level of education Unitary (first+second cycle)
Admission limit 5
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent: dysponuje szeroką wiedzą z psychologii ogólnej i podstawowych działów psychologii. Rozumie istotę rozwoju i funkcjonowania osoby w perspektywie indywidualnej i społecznej, potrafi zastosować zdobytą wiedzę na rzecz dobra drugiego człowieka – udzielać pomocy psychologicznej osobom w potrzebie oraz podnosić jakość życia jednostek oraz całych społeczności. Studia na kierunku psychologa sprzyjają rozwojowi osobistemu studenta, przygotowują go do praktycznego wykonywania zawodu psychologa oraz wyposażają absolwenta w kompetencje związane z prowadzeniem badań naukowych i społecznych. Zajęcia obligatoryjne obejmują postawy psychologii, zaś ścieżki specjalizacyjne umożliwiają absolwentom kształcenie zgodne z indywidualnymi zainteresowaniami.

Zakresy kształcenia

  • Psychologia kliniczna i zdrowia
  • Psychologia wychowawcza i szkolna

 

Po ukończeniu psychologii klinicznej i zdrowia absolwent może podjąć pracę w służbie zdrowia, w szpitalach ogólnych oraz psychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego, jako konsultant w firmach ubezpieczeniowych i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przy orzecznictwie o utracie zdrowia i przydatności do pracy zawodowej.

 

Kształcenie na kierunku psychologia w zakresie psychologia wychowawcza i szkolna przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Po ukończeniu psychologii wychowawczej i szkolnej absolwent może podjąć pracę w żłobkach, przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych oraz w poradniach rodzinnych.