Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Biotechnologia, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UWM_BT-5
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies Biotechnologia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 4
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Kierunek Biotechnologia - studia drugiego stopnia - inżynierskie

Zakresy kształcenia: 1) Biotechnologia przemysłowa  2) Biotechnologia farmaceutyczna  3) Biotechnologia molekularna (biotechnologia  molekularna roślin)   4)  Biotechnologia molekularna (Biotechnologia molekularna zwierząt)

Wybór zakresu kształcenia następuje po zakwalifikowaniu kandydata na studia. Głównym kryterium kwalifikacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów (bez wyrównania do pełnej oceny) w ramach określonego limitu miejsc. Kandydaci dokonują wyboru wraz z momentem potwierdzenia zamiaru studiowania. Prosimy o wskazanie przez Pana/Panią preferencji według priorytetu, wyrażonego w skali od 1 do 4 (1 - oznacza najbardziej preferowany zakres kształcenia, 4 -oznacza najmniej preferowany zakres kształcenia). Powyższą informację proszę umieścić na odwrocie wydrukowanego podania o przyjęcie na studia i opatrzeć podpisem.

Profil kształcenia - ogólnoakademicki             

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta - magister inżynier

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu studiów magisterskich oraz legitymowanie się tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera. Zasady rekrutacji na studia określone zostały przez Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersutetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniu 24 maja 2018 r., Uchwałą nr 78/2018, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

W wyniku realizacji przedmiotów objętych programem studiów student zdobywa 90 punktów ECTS. Co najmniej 30% punktów ECTS wynika z realizacji przedmiotów wybieranych indywidualnie przez studentów. Na studiach drugiego stopnia następuje rozszerzenie zdobytej wcześniej wiedzy oraz jej ukierunkowanie w ramach wybranego zakresu kształcenia. Część zajęć na studiach drugiego stopnia odbywa się na Wydziale Nauki o Żywności, Wydziale Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydziale Geoinżynierii. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia lub podjęcia pracy zawodowej.

Absolwent  studiów drugiego stopnia - magisterskich (3 sem.)  uzyskuje tytuł zawodowy magistra-inżyniera. Zna uregulowania prawne obowiązujące w biotechnologii.  Posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną pozwalająca na opis i wyjaśnianie procesów biotechnologicznych. Posiada umiejętność prowadzenia prac badawczych z użyciem materiału biologicznego oraz obsługi aparatury badawczej i urządzeń technologicznych. Zna rozwiązania technologiczne wykorzystujące systemy biologiczne, żywe organizmy oraz ich pochodne do wytworzenia i modyfikowania produktów lub procesów. Potrafi przygotować projekt badawczo-rozwojowy. Umie zorganizować warsztat pracy i współpracować w zespole. Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment biotechnologiczny oraz samodzielnie opisać i zinterpretować wyniki. Zna i rozumie ekologiczne, prawne i etyczne aspekty biotechnologii. Zna i rozumie aspekty ekonomiczne i organizacyjne funkcjonowania przedsiębiorstw biotechnologicznych. Postępuje zgodnie z zasadami bioetyki i etyki zawodowej. Jest przygotowany do pracy w firmie biotechnologicznej lub założenia firmy biotechnologicznej. 

Zakres kształcenia Biotechnologia przemysłowa - absolwent ma wiedzę z zakresu mikrobiologii żywności, mykologii, higieny żywności, technologii biopreparatów, technologii przemysłów fermentacyjnych, technologii bioprocesów mikrobiologicznych, selekcji i ukierunkowanej modyfikacji mikroorganizmów oraz nanobiotechnologii. Posiada umiejętność projektowania bioprocesów i bioproduktów. Zna możliwości modyfikacji procesów przemysłowych w produkcji żywności. Stosuje procedury doskonalenia składu chemicznego i cech technologicznych żywności. Zna najnowsze osiągnięcia i perspektywy rozwoju biotechnologii przemysłowej. 

Zakres kształcenia Biotechnologia farmaceutyczna - absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu biotechnologii leków, farmakologii, farmakokinetyki leków, farmakognozji, chemii farmaceutycznej oraz immunologii klinicznej i molekularnej. Posiada umiejętności projektowania bioprocesów i bioproduktów, zna możliwości modyfikacji procesów przemysłowych w produkcji leków, zna najnowsze osiągnięcia i perspektywy rozwoju biotechnologii farmaceutycznej.

Zakres kształcenia Biotechnologia molekularna roślin - absolwent uzyskuje pogłębioną wiedzę z biologii eksperymentalnej roślin, biologii odporności roślin na stresy, cytofizjologii roślin, embriologii roślin nasiennych, filogenetyki i fitopatologii, mutagenezy, metabolomiki i proteomiki roślin. Posiada umiejętności stosowania nowoczesnych metod diagnozowania hodowli in vitro roślin. Zna  i potrafi stosować nowoczesne metody ochrony roślin zagrożonych. Potrafi wykryć roślinne organizmy modyfikowane genetycznie.

Zakres kształcenia Biotechnologia molekularna zwierząt - absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne w szeroko pojętej diagnostyce molekularnej zwierząt. Potrafi przeprowadzać transformacje genetyczne. Zna techniki molekularne stosowane w taksonomii zwierząt. Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu endokrynologii, cytogenetyki, inżynierii embrionalnej i inżynierii tkankowej. Potrafi identyfikować zwierzęta wykazujące cenne cechy produkcyjne i reprodukcyjne. Potrafi prowadzić tkankowe i komórkowe kultury in vitro.