Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Biotechnologia, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UWM_BT-4
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies Biotechnologia
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Engineering)
Admission limit 5
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Kierunek Biotechnologia, studia pierwszego stopnia - inżynierskie

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta - inżynier

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Biotechnologia, studia inżynierskie po zrealizowaniu siedmiosemestralnych studiów uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Posiada wiedzę  z zakresu biochemii,  biologii  komórki, genetyki, morfologii funkcjonalnej roślin i zwierząt, anatomii funkcjonalnej człowieka, fizjologii i biotechnologii zwierząt, fizjologii i biotechnologii roślin, immunologii, inżynierii bioprocesowej, mikrobiologii i mykologii technicznej, pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Potrafi stosować podstawowe techniki biologii molekularnej. Zna podstawy technologii biopreparatów, technologii fermentacji, inżynierii genetycznej, manipulacji genetycznych in silico, inżynierii ekologicznej, grafiki inżynierskiej, projektowania w biotechnologii i analizy instrumentalnej. Posiada wiedzę biologiczną dotyczącą organizmów żywych i systemów biologicznych  w zakresie ich modyfikacji i zastosowań technologicznych. Zna zasady funkcjonowania firm biotechnologicznych. Wykazuje aktywną postawę w zdobywaniu wiedzy i dążeniu do rozwiązywania podstawowych problemów naukowych i praktycznych w biotechnologii. Potrafi postępować zgodnie z zasadami BHP obowiązującymi w laboratoriach i firmach biotechnologicznych. Posiada umiejętność współpracy w grupie i organizowania stanowiska pracy. Wykazuje kreatywność i zdolność do samokształcenia. Zna podstawy przedsiębiorczości. Posiada umiejętność publicznego przedstawiania wiedzy. Posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie zadań inżynierskich. 

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przemyśle biotechnologicznym, laboratoriach badawczych, analitycznych, diagnostycznych na stanowiskach, na których nie są wymagane uprawnienia diagnosty laboratoryjnego oraz nie wykonuje się czynnosci diagnostyki laboratoryjnej w rozumieniu Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.

Główne kierunkowe efekty uczenia się uzyskane przez absolwenta kierunku Biotechnologia w kategoriach:

wiedzy:

· posiada wiedzę  z zakresu biologicznych i technologicznych aspektów biotechnologii,

· zna możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii,

· zna podstawowe technologie służące do otrzymywania bioproduktów i projektowania bioprocesów,

· zna zastosowanie biotechnologii w ochronie środowiska i przemyśle,

· zna ekonomiczne, prawne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania biotechnologii.

umiejętności:

· umie wykonywać i wykorzystać podstawowe analizy i procesy biotechnologiczne,

· potrafi wykonywać prace z użyciem materiału biologicznego,

· umie przygotować dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu biotechnologii,

· wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskusjach ze specjalistami z dziedziny,

· posiada umiejętności językowe w zakresie dziedziny nauki biologiczne, dyscyplina biotechnologia.  

kompetencji społecznych:

· ma świadomość potrzeby kształcenia ustawicznego w zakresie nauk przyrodniczych i biotechnologii,

· aktualizuje swoją wiedzę biotechnologiczną i ma świadomość jej praktycznego zastosowania,

· potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,

· wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowania narzędzi biotechnologicznych i zagrożeń w miejscu pracy.