Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Bezpieczeństwo narodowe, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UWM_BEZ
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies Bezpieczeństwo narodowe
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Admission limit 10
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Kompetencje absolwenta

Absolwent kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz umiejętności skutecznego zachowania się w warunkach realnych zagrożeń. Rozumie i umie analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii nowoczesnych technologii informacyjnych i środków multimedialnych. Nabędzie umiejętność negocjacji, podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Powinien także nabyć umiejętności i przyswoić zasady postępowania z informacjami niejawnymi oraz sposoby ich zabezpieczania.

Obszary zatrudnienia absolwentów

 

Absolwenci będą profesjonalnie przygotowani do pracy w gminnych zespołach reagowania, powiatowych i wojewódzkich Centrach Zarządzania Kryzysowego oraz odpowiednich komórkach organizacyjnych zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach, firmach, instytucjach użyteczności publicznej, jednostkach bezpieczeństwa i porządku publicznego, edukacji z przysposobienia obronnego. W szczególności absolwent będzie przygotowany do obejmowania stanowisk przewidzianych dla cywilnych pracowników Sił Zbrojnych, w tym dla instytucji centralnych, gdzie potrzebna jest profesjonalna wiedza i kwalifikacje, a także pracowników pionów dyplomacji w tej części, gdzie potrzebne są kwalifikacje wojskowe oraz administracji specjalnej. Mając usystematyzowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego, może zostać pracownikiem administracyjnym Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta lub Starostwa, koordynatorem działań Gminnego Centrum Zarządzania, ma również możliwość uzyskania uprawnień edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa narodowego (w tym także do pełnienia funkcji pomocnika dyrektora szkoły do spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego).