Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Administracja, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UWM_AD-1
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies Administracja
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Admission limit 4
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia na kierunku Administracja I stopnia wpisują się w misję Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – rozwoju twórczego myślenia, nauczania z poszanowaniem tradycyjnych wartości akademickich dotyczących humanizmu, tolerancji, wolności, poszukiwania prawdy i respektowania norm etycznych. Kształcenie na kierunku Administracja służy pomnażaniu kapitału intelektualnego przekuwającego się na rozwój regionu i kraju.

    Oferta dydaktyczna na kierunku Administracja pozostaje w ścisłym związku z zapotrzebowaniem lokalnego, krajowego, a także globalnego rynku pracy. Atrakcyjność kierunku wynika z jego uniwersalności, przekładającej się na możliwości późniejszego zatrudnienia oraz dostosowania programu studiów do zmieniającej się rzeczywistości poprzez wprowadzenie przedmiotów z zakresu szeroko rozumianego prawa europejskiego.

     Celem kształcenia na kierunku Administracja studia I stopnia jest zdobycie przez studenta wiedzy z zakresu administracji i jej nauki, dogmatycznych dyscyplin prawa polskiego, wiedzy o systemie prawa europejskiego i międzynarodowego. Ponadto studenci nabywają wiedzę z obszaru historii państwa i prawa, doktryn politycznych i prawnych, co stanowi konieczne uzupełnienie wiedzy z zakresu nauk dogmatycznych. Ważne miejsce zajmuje zapoznanie studentów z zasadami etyki, kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, wykształcenie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych w tym ułatwiających pełnienie w przyszłości roli mediatora, uwrażliwienie na problemy pojawiające się w sferze administracji. Cel, o którym mowa powyżej, realizowany jest poprzez obowiązkowe przedmioty kursowe oraz przedmioty specjalizacyjne i fakultatywne.

   Integralnym elementem kształcenia jest rozwój osobowy studentów: rozwijanie ich zdolności poznawczych, umiejętności logicznego myślenia oraz formułowania trafnych ocen. Studia motywują do poszerzania zakresu własnych zainteresowań poznawczych i społecznych oraz kształtują  potrzebę samodoskonalenia.

Sylwetka absolwenta

    Absolwent kierunku Administracja studia I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Ukończenie studiów daje przygotowanie do podjęcia pracy w sferze administracji  publicznej i prywatnej. Absolwenci mogą podjąć pracę w sektorze administracji publicznej: rządowej,  samorządowej, w instytucjach państwowych, a także w obszarze gospodarki.  Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu.
Absolwenci mogą również podjąć dalsze kształcenie na studiach II stopnia na tym samym kierunku w zakresie m.in. Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym czy Administracja skarbowa, bądź pokrewnych kierunkach studiów (np. Bezpieczeństwo wewnętrzne).