Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Studia miejskie (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych) stacjonarne, II stopnia

Details
Code UW-S2-S-MIE
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Field of studies studia miejskie
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

STUDIA MIEJSKIE: mają kameralny, interdyscyplinarny i praktyczny wymiar. Bazują na najnowszych badaniach i ustaleniach w światowych urban studies, jednocześnie uwzględniając dorobek kilkudziesięciu lat badań w Polsce, prowadzone przez pięć jednostek: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Ameryk i Europy – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Polonistyki – Instytut Kultury Polskiej, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce. Nowatorską praktyką akademicką, jest współprowadzenie jednych zajęć przez różnych prowadzących, tak by poszczególne zagadnienia analizowały osoby, które się w nich specjalizują.

 

Studenci zostają zapoznani z podstawowymi teoriami w studiach miejskich, różnymi uwarunkowaniami rozwoju miast, a także elementarnymi metodami badań miast i urbanizacji. Zajęcia w I semestrze są prowadzone dla wszystkich studentów. Po pierwszym, wspólnym i wprowadzającym semestrze, studenci kontynuują naukę w jednym z trzech, specjalistycznych modułów: przestrzennym, społecznym oraz ekonomiczno-politycznym. Wybór modułu pozwala studentom skupić się na jednym z podstawowych aspektów problematyki miejskiej i zdobyć specjalistyczną wiedzę związaną z wybranym przez siebie obszarem.

 

Podział na moduły daje możliwość sprofilowania swoich zainteresowań badawczych – wyboru perspektyw czy też obszaru pod opieką kadry z jednej z pięciu jednostek wchodzącej w skład konsorcjum.

 

Moduł Społeczny – opiera się na założeniu, że na większość zjawisk i procesów miejskich wpływ mają aktorzy ludzcy, ale także pozaludzcy (non-human), jak dyskursy eksperckie i potoczne, architektura, sztuka, mody, technologie etc. Moduł społeczny ukierunkowany jest na badanie tych zjawisk, które kształtują współczesną miejskość widzianą z tej perspektywy. Sprawdza, kim są dziś mieszczanie, jakie są ich style życia i oczekiwania wobec miasta, jakim procesom selekcyjnym, awansowym i degradacyjnym podlegają, jakie tworzą sąsiedztwa, w jakich lokalnościach działają lub pozostają nieaktywni, jakie są ich obyczaje i praktyki kulturowe. Duży blok zajęć poświęcony jest procesom demokracji miejskiej, partycypacji i deliberacji. Kolejnym zagadnieniem omawianym wieloaspektowo jest mieszkanie rozumiane zarówno jako polityka mieszkaniowa, jak i współczesne, różnorodne praktyki zamieszkiwania. Zajmuje się sztuką w mieście, i to zarówno od strony instytucji kultury i sztuki, jak też w kontekście sztuki oddolnej, offowej i niszowej. W perspektywie socjologii architektury patrzy, jak sama zabudowa i technologie sugerują pewne zachowania, blokując inne, a także zagłębia się w zagadnienie atmosfer miejsc i (komercyjnego) zarządzania nimi. Sprawdza przy tym, jakie są reprezentacje tych zjawisk w tekstach kultury i przekazach użytkowych i co z tego wynika.

 

Moduł Ekonomiczno-polityczny – koncentruje się wokół zagadnień związanych z gospodarką miejską i zarządzaniem miastami. Na pierwszym roku studenci i studentki uczęszczają na zajęcia dotyczące ekonomii politycznej miasta oraz władzy i demokracji lokalnej. Zagadnienia te prezentowane są zarówno w ujęciu bardziej klasycznym (m.in. historia gospodarcza miast, ekonomia miasta, samorząd miejski) jak i współczesnym (np. miasto a płeć, ruchy miejskie). Ponadto na zajęciach dotyczących komparatystyki w studiach miejskich studenci mogą prześledzić różne modele i kultury urbanizacji w skali globalnej. Drugi rok modułu ekonomiczno-politycznego to przede wszystkim zajęcia związane z zarządzaniem miastem i kształtowaniem polityk publicznych w skali miejskiej, jak również rolą technologii, wiedzy i instytucji w rozwoju miast oraz miastami globalnymi i metropolizacją. Studenci, którzy wybiorą moduł ekonomiczno-polityczny mogą uczestniczyć w zajęciach praktycznych prowadzonych w formie miejskich laboratoriów terenowych w trakcie których mogą bezpośrednio zobaczyć, jak funkcjonują miejskie instytucje oraz zbadać ekonomiczne i polityczne aspekty miejskiej codzienności.

 

Moduł Przestrzenny – jest propozycją dla studentów zainteresowanych teoretycznymi i praktycznymi aspektami programowania rozwoju miast i planowania ich zagospodarowania przestrzennego. Zjawiska i procesy zachodzące w środowisku miejskim przedstawiane i dyskutowane są w kontekście współczesnych wyzwań dla miast, którymi są m.in. zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, „rozlewanie” się miast, degradacja terenów poprzemysłowych, wzrost złożoności struktur miejskich i kształtowanie się obszarów funkcjonalnych miast oraz starzenie ludności i rosnące zróżnicowania społeczne. Podejścia do zasad rozwoju miast podlegają ewolucji. Czynnikiem, który współcześnie nabiera szczególnego znaczenia w rozwoju miast jest środowisko przyrodnicze. Zarządzanie wodą w mieście, przeciwdziałanie skutkom katastrof naturalnych, redukcja zanieczyszczeń różnego rodzaju, wykorzystywanie zasobów przyrodniczych do kształtowania wysokiej jakości środowiska życia w mieście i racjonalne gospodarowanie przestrzenią to również wyzwania, którym sprostać można poprzez formułowanie i realizację odpowiednich polityk miejskich. Moduł przestrzenny zajmuje się sposobami identyfikowania problemów rozwojowych i ich rozwiązywaniem w praktyce. Odwołując się do ewolucji poglądów, podejść i interpretacji zmian w przestrzeni miast analizuje wpływ różnych paradygmatów na działania praktyczne, w tym na mechanizmy planowania przestrzennego i kreowania środowiska miejskiego w wymiarze urbanistyczno-architektonicznym.

 

Zajęcia wspólne

 

Obok modułów prowadzone są zajęcia dla całej grupy studentów. W drugim semestrze studenci mogą doskonalić swój warsztat w metodach ilościowych badań, metodach badań jakościowych oraz przestrzennych. Przez całe dwa lata trwania studiów, odbywa się seminarium pt. „Interdyscyplinarne polemiki miejskie” będące forum wymiany myśli i dyskusji na najbardziej bieżące i palące tematy miejskie. Podczas drugiego roku studiów, w ramach wspólnego przedmiotu „Procesy miejskie”, odbywa się kilkudniowy wyjazd terenowy do jednego z mniejszych polskich miast, podczas którego studenci i studentki mogą przetestować swój warsztat badawczy. Wybór mniejszej miejscowości jako terenu badań jest też gestem nawiązującym do bardzo bogatej i żywej tradycji badawczej w polskiej socjologii miasta z lat 60, kiedy to właśnie istotnym obiektem badań, które można uznać za kamień węgielny polskich studiów miejskich, były badania procesu urbanizacji w małych i średnich miejscowościach. Pragniemy ożywić tą tradycję badawczą i wnieść ją w XXI wiek – również dlatego, że specyfiką urbanizacji w Polsce jest właśnie dominacja małych i średnich ośrodków miejskich.