Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) Pedagogika specjalna, stacjonarne studia jednolite magisterskie

Details
Code USZ_JM-PES
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies Pedagogika specjalna
Form of studies Full-time
Level of education Unitary (first+second cycle)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnej, kierunkowej i specjalnościowej o wychowaniu, edukacji, rehabilitacji i opiece nad osobami z niepełnosprawnościami w każdym wieku oraz wiedzy o wspieraniu ich rodzin. Absolwent dysponuje podstawową
wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

Umiejętności uzyskiwane w trakcie studiów

Nauczysz się:
• planować działania edukacyjne, terapeutyczne, opiekuńcze, diagnostyczne oraz badawcze,
• przygotowywać i realizować indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne,
• posługiwać metodami pracy edukacyjno-terapeutycznej,
• komunikacji społecznej oraz posługiwania warsztatem diagnostycznym.

Przykładowe przedmioty:
aksjologiczne podstawy edukacji, biomedyczne podstawy rozwoju, pedagogika specjalna, psychologia kliniczna z elementami psychiatrii i psychopatologii, psychologia rozwojowa, praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, studia nad niepełnosprawnością, surdopedagogika, podstawy języka migowego, rodzina a niepełnosprawność, logopedia, koncepcje i organizacja edukacji włączającej, praca z uczniem wybitnie zdolnym, praca z uczniem z chorobą przewlekłą, praca z uczniem z uszkodzeniem narządu ruchu, rozwój psychoseksualny człowieka z niepełnosprawnością

Kariera i praca

Nasi absolwenci pracują jako:
• nauczyciele (nauczyciele-pedagodzy, nauczyciele-wychowawcy) w przedszkolach specjalnych,
• wychowawcy w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
• nauczyciele-logopedzi,
• nauczyciele wczesnej edukacji w przedszkolach i szkołach podstawowych.