Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UPJPII) pedagogika, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UPJPII_PED_S1
Organizational unit Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Field of studies Pedagogika
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address https://ipinor-wns.upjp2.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia pierwszego stopnia kierunku PEDAGOGIKA przygotowują do pracy w obszarze pomocy i wsparcia dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Praktyczny charakter kształcenia pozwoli na optymalne wykorzystanie przez absolwentów zdobytej wiedzy i umiejętności w obszarach związanych z dwoma proponowanymi specjalnościami: RESOCJALIZACJA Z SOCJOTERAPIĄ oraz PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ. Specjalność wybierana jest po pierwszym roku studiów.


RESOCJALIZACJA Z SOCJOTERAPIĄ

Studia na kierunku pedagogika w ramach specjalności RESOCJALIZACJA Z SOCJOTERAPIĄ mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego i socjoterapeuty. Celem studiów jest wyposażenie studenta w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i kompetencje pozwalające podejmować efektywne działania diagnostyczne, wychowawcze, profilaktyczne i terapeutyczne w obszarze wsparcia społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Absolwenci mogą podjąć pracę w młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, kurateli sądowej, ośrodkach kuratorskich, aresztach śledczych, zakładach karnych, pogotowiach opiekuńczych, policyjnej izbie dziecka, świetlicach socjoterapeutycznych oraz innych organizacjach rządowych i pozarządowych działających w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji.


PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

Studia na kierunku pedagogika w ramach specjalności PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do prowadzenia zajęć wychowawczych, profilaktycznych oraz terapeutycznych w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej (internat, świetlica, klub, ośrodek i ognisko wychowawcze, pogotowie opiekuńcze oraz praca streetworking). Celem tej specjalności jest również przygotowanie studentów do diagnozowania oraz projektowania i prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Nabyte umiejętności praktyczne pomocne będą również w profesjonalnej organizacji czasu wolnego oraz rozwoju pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży.