Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UPJPII) historia, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UPJPII_HISTORIA
Organizational unit Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Field of studies Historia
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
WWW address http://ih.whidk.upjp2.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Nowoczesny program studiów I stopnia umożliwia wybranie indywidualnej ścieżki kształcenia spośród 3 proponowanych specjalności: Historii chrześcijaństwa, Europy Wschodniej i Historii Doktryn Politycznych i Prawnych, przy czym otwarcie dwóch ostatnich zależne jest od złożenia odpowiedniej ilości deklaracji.

Specjalność: Historia Chrześcijaństwa

W ramach studiów I stopnia studenci mają możliwość zdobywania i pogłębiania wiedzy w ramach unikatowej w skali kraju specjalizacji Historia Chrześcijaństwa. Realizowany na niej program studiów poza wiedzą ogólnohistoryczną, umożliwia szerokie poznanie złożonych dziejów chrześcijaństwa, które od ponad dwóch tysięcy lat wpływa na kształt naszej cywilizacji, konstytuując nie tylko religijny, ale także społeczny, polityczny i kulturowy obraz świata.

Studia nad tą problematyką prowadzone są na naszej uczelni od samego początku jej funkcjonowania, przez co możemy poszczycić się w tym zakresie zarówno sporym doświadczeniem, jak i wybitnymi osiągnieciami naukowymi.

Nasi studenci mają możliwość odkrywania dziejów chrześcijaństwa pod kierunkiem wysoko wyspecjalizowanej kadry profesorskiej, dla której stanowią one zawodową pasję i nieustające naukowe wyzwanie. Dzisiejszą kadrę specjalności tworzą następcy i kontynuatorzy wybitnych badaczy (takich jak prof. Janina Bieniarzówna, prof. Roman Zawadzki, ks. prof. Jan Kracik, ks. prof. Bolesław Kumor i wielu innych), którzy nie tylko należeli do czołówki polskiej nauki, ale także  byli twórcami Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II.

Istotnym elementem przekazywanej wiedzy jest rola chrześcijaństwa jako czynnika kulturotwórczego w dziejach Europy i świata, stąd liczne zajęcia (m.in. z zakresu sztuki, kultury, archeologii) poświęcone będą przybliżeniu dziedzictwa kulturowego chrześcijaństwa.

Perspektywy zawodowe: Studia historyczne w specjalności historia chrześcijaństwa stawiają sobie za cel kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia i uczą postrzegania rzeczywistości i bieżących wyzwań z szerokiej perspektywy. Obie te cechy stanowią niebagatelny atut na dzisiejszym rynku pracy.

Wiedza z zakresu historii chrześcijaństwa daje przygotowanie do aktywnej działalności religijnej, społecznej, kulturalnej. Umożliwi szybkie odnalezienie się na rynku pracy dzięki umiejętnościom dopasowania do potrzeb sektora publicznego (administracji państwowej, samorządów, instytucji kultury i nauki) oraz prywatnego.

Ukończenie specjalności ułatwia uzyskanie pracy w instytucjach chrześcijańskich i świeckich, od organizacji kościelnych i fundacji po media, muzea, jednostki zajmujące się dziedzictwem kulturowym, a także ułatwia podjęcie pracy nauczyciela lub dalsze pogłębianie wiedzy i rozwój naukowy w Szkole Doktorskiej.

Zob. też https://ekai.pl/historia-chrzescijanstwa-wyjatkowa-propozycja-upjp2-w-krakowie/?print=1

 

Specjalność: Europa Wschodnia

W ramach specjalnośći studenci zapoznają się z historią i kulturą Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz innych krajów regionu. W programie studiów znajdują się również kursy kultury i sztuki bizantyjskiej, wiedzy o życiu religijnym i doktrynie prawosławia. Nie brakuje także elementów wiedzy i islamie, o kulturze ludowej poszczególnych narodów, o tożsamości ich mieszkańców. Zajęcia odbywają się z zakresu bieżących zagadnień politycznych, społecznych i gospodarczych Europy Wschodniej.

Ważnym działem nauczania jest rola Polaków w historii i kulturze krajów regionu, dzieje i obecna sytuacja Kościoła katolickiego na Wschodzie. Atutami specjalności są: kadra doświadczonych naukowców i dydaktyków, badaczy historii i kultury Europy Wschodniej, znawców problematyki regionu; Intensywna nauka języka rosyjskiego przygotowująca do egzaminów certyfikujących na poziomie C1; Objazdy naukowe po krajach Europy Wschodniej (Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry), poznawanie zabytków, historii, spotkania z mieszkańcami; Regularne krajowe i międzynarodowe spotkania naukowe na temat dziejów i kultury regionu; Nowoczesna forma zajęć, szerokie stosowanie prezentacji multimedialnych.

Perspektywy zawodowe: wobec ciągłych i licznych kontaktów Polski z krajami europejskiego Wschodu istnieje potrzeba wykształcenia osób znających ten obszar i posługującymi językami wschodniosłowiańskimi. Dobra znajomość języka rosyjskiego stanowi obecnie zdecydowany atut na rynku pracy. Gruntowna wiedza o Europie Wschodniej potrzebna jest pracownikom sektora administracji publicznej – państwowej i samorządowej, pracownikom sektora biznesowego i turystycznego. Dotyczy to także osób uczestniczących w pracach instytucji kościelnych (duszpasterstwo, misje), pracowników instytucji badawczych i dziennikarzy zajmujących się tematyką wschodnią.

 

Specjalność: Doktryny polityczne i prawne

Historia doktryn politycznych i prawnych to dziedzina wiedzy, która łączy historię z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi – filozofią, naukami politycznymi czy prawoznawstwem. Próbuje ona opisać historię namysłu człowieka nad naturą polityki, prawa i władzy; bada też – co szczególnie ważne – wpływ idei na konkretną polityczną rzeczywistość.

Zajęcia prowadzi doświadczona kadra specjalistów, którzy zajmują się zawodowo zarówno historią, politologią, naukami społecznymi, jak i innymi dziedzinami wiedzy niezbędnymi do komplementarnej refleksji nad historią. Program specjalizacji jest niezwykle wszechstronny i ma częściowo charakter interdyscyplinarny: obejmuje nie tylko kursy poświęcone historii doktryn politycznych i prawnych w kolejnych epokach, ale także szeroki zestaw przedmiotów z zakresu filozofii i nauk politycznych. Studenci uczą się oglądać proces dziejowy z wielu perspektyw i zrozumieć  jego wszechstronność i głębię. Poznają korzenie współczesnej polityki, dzięki czemu potrafią lepiej i trafniej ją zrozumieć i zinterpretować. Studiowanie historii w takim ujęciu pozwala pozyskać wiedzę z wielu obszarów nauki, ale także rozwinąć kreatywność i umiejętności analitycznego myślenia. Profil zajęć ukierunkowany jest na dyskusję, co sprzyja rozwijaniu intelektualnej samodzielności. W trakcie studiów przewidziane są objazdy naukowe po Polsce i krajach europejskich. Organizowane są również spotkania z osobami zajmującymi się nie tylko historią idei, ale także szeroko rozumianą działalnością polityczną i społeczną.

Perspektywy zawodowe: uzyskane w czasie studiów kwalifikacje umożliwiają podjęcie pracy w wielu obszarach. Oprócz wiedzy fachowej z zakresu historii i nauk politycznych nacisk położony jest na kształtowanie tzw. miękkich kwalifikacji ułatwiających podjęcie aktywności zawodowej na rynku pracy. Kreatywność i umiejętność analitycznego myślenia stanowią niezbędne kompetencje z punktu widzenia pracodawców. Program studiów umożliwia podjęcie pracy na niezwykle elastycznym rynku usług, w administracji publicznej czy szkolnictwie. Studia z zakresu historii idei skierowane są również do osób zainteresowaną działalnością w przestrzeni społecznej i politycznej.