Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UO) Germanistik, studia stacjonarne II stopnia

Details
Code UO__FIL-G-2ST
Organizational unit Uniwersytet Opolski
Field of studies Germanistyka
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Dostępne miejsca:

3 miejsca 

 

Studia na kierunku Germanistik umożliwiają wybór spośród dwóch atrakcyjnych modułów, dostosowanych do realnych potrzeb rynku pracy, a jednocześnie spełniających oczekiwania i zainteresowania studiujących. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna zapewnia studentom odpowiedni poziom nauczania i pomaga zdobywać im wykształcenie, dzięki któremu są  konkurencyjni na trudnym rynku pracy. 

Co wyróżnia germanistykę na UO?

 • kształcimy na najwyższym uniwersyteckim poziomie
 • angażujemy studentów w projekty naukowe
 • dopasowujemy programy studiów do potrzeb nowoczesnego rynku pracy
 • traktujemy studentów po partnersku 
 • umożliwiamy wyjazdy zagraniczne i praktyki (stypendia, kursy językowe, wyjazdy studyjne)
 • współpracujmy z placówkami oświatowymi w regionie (licea, gimnazja i przedszkola)
 • animujemy studentów do udziału w licznych szkoleniach
 • wspieramy działalność Koła Naukowego Germanistów 
 • zapewniamy naszym studentom kontakt z największymi osobowościami świata kultury i nauki 
 • współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami germanistycznymi
 • w uzasadnionych przypadkach umożliwiamy studentom studiowanie wg indywidualnej organizacji studiów (IOS)
 • dysponujemy bogato wyposażoną biblioteką

Lokalizacja

Zajęcia dydaktyczne na kierunku Germanistik odbywają się przy placu Staszica 1 w obrębie kampusu uniwersyteckiego w bezpośredniej bliskości akademików. Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, ciepła i pozytywna kolorystyka oraz świetna infrastruktura sprawiają, iż nasi studenci mogą studiować w komfortowych warunkach. 

Jakie umiejętności zdobywa się na kierunku Germanistik?

Studenci mają możliwość podniesienia kompetencji językowych do poziomu zbliżonego do kompetencji rodzimych użytkowników języka. Uzyskują przygotowanie ogólnohumanistyczne, pogłębiają wiedzę o języku niemieckim, realiach, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Doskonalą także swój warsztat badawczy. 

W obrębie kierunku Germanistik poza kształceniem ogólnofilologicznym oferowane są następujące moduły do wyboru: 

 • FACHSPRACHEN, MEDIEN, KOMMUNIKATION – (języki specjalistyczne, media, komunikacja), przygotowujący do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w przestrzeni medialnej oraz w zakresie wielojęzyczności i komunikacji specjalistycznej. Blok obejmuje m.in. takie przedmioty, jak komunikacja specjalistyczna, dyskurs medialny, wielojęzyczność w Europie, język reklamy i perswazji, przekład specjalistyczny, zarządzanie i prowadzenie projektów w dziedzinie kultury.
 • LINGUISTIK, TRANSLATORIK, INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION – (lingwistyka, translatoryka, komunikacja interkulturowa), umożliwiający zdobycie wiedzy oraz doświadczenia lingwistycznego i translatorskiego, w tym umiejętności komunikowania się w wybranych rejestrach specjalistycznych. Blok obejmuje m.in. takie przedmioty, jak analiza i krytyka przekładu, tłumaczenia ekonomiczne, socjolingwistyka oraz wybrane zagadnienia z językoznawstwa oraz interkulturowości.

Student wybiera jeden z powyższych modułów i wówczas przedmioty wybranego modułu stają się jego przedmiotami obowiązkowymi.

Niezależnie od tego, każdy student kierunku Germanistik II stopnia może nabyć uprawnienia do nauczania języka niemieckiego. Możliwość tę daje ukończenie dodatkowego MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO zgodnego ze standardami kształcenia nauczycieli. W oparciu o regulacje obowiązującej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. Uniwersytet Opolski opracował spójny program kształcenia nauczycieli obejmujący 540 godzin, z czego 210 to godziny przedmiotów psychologiczno – pedagogicznych, 60 godzin to podstawy dydaktyki ogólnej, a kolejne 270 godzin to zajęcia z zakresu dydaktyki języka niemieckiego z uwzględnieniem praktyk pedagogicznych, które organizujemy dla naszych studentów. Uprawnienia do nauczania, które nadajemy spełniają wszystkie wymagania niezbędne do zatrudnienia w polskich szkołach. Warto także dodać, iż uprawnienia do nauczania języka niemieckiego jako obcego są tożsame z uprawnieniami do nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości. Udział w zajęciach modułu nauczycielskiego jest oczywiście bezpłatny.

Absolwent kierunku Germanistik obok wysokich kompetencji językowych (na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) w mowie i piśmie w zakresie języka niemieckiego, posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności.

Studia na kierunku Germanistik otwierają szerokie, interesujące perspektywy zawodowe. Zdobyte w zależności od wybranego modułu  umiejętności translatorskie, kompetencje z zakresu języków specjalistycznych, animacji kultury i regionalizmu pozwalają na podjęcie pracy jako nauczyciel na wszystkich etapach edukacyjnych, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych, regionalnych ośrodkach badawczych oraz w sektorze usług wymagającym zaawansowanej znajomości języka niemieckiego i kultury krajów niemieckojęzycznych. Wielu absolwentów znajduje zatrudnienie w sektorze usług innowacyjnych.