Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UO) Teologia, studia jednolite magisterskie stacjonarne

Details
Code UO_TEOLOGIA-M5
Organizational unit Uniwersytet Opolski
Field of studies teologia
Form of studies Full-time
Level of education Unitary (first+second cycle)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Dostępne miejsca:

moduł katechetyczny, studia stacjonarne, jednolite magisterskie): IIr.-3 os., III r.-3 os. IV r. -3 os. V r.-3 os.

 

Kierunek teologia prowadzony jest na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego od chwili jego powstania w 1994 r. Stanowi on kontynuację długoletniej działalności Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego oraz Instytutu Teologiczno-Pastoralnego – filii Wydziału Teologicznego KUL w Opolu. Początkowo Wydział Teologiczny UO prowadził jeden magisterski kierunek studiów o nazwie teologia. W 1995 r. uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych, a w 2001 r. – uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych. Warto dodać, iż w 2011 r. Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny jakości kształcenia na kierunku teologia przyznało Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Opolskiego ocenę wyróżniającą. W ramach studiów z teologii Wydział Teologiczny UO prowadzi stacjonarne studia magisterskie oraz studia doktoranckie.

 

Moduł katechetyczny teologii daje gruntowną wiedzę teologiczną opartą na wykształceniu filozoficznym i etycznym. Dzięki włączeniu w program kształcenia przedmiotów pedagogicznych i psychologicznych absolwenci nabywają kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii lub etyki w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym. Zdobyta wiedza umożliwia również pracę w redakcjach mediów katolickich, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, poradnictwie rodzinnym oraz organach i placówkach samorządowych.

 

 Studia teologiczne kształcą absolwentów o szerokim humanistycznym sposobie myślenia. Wykłady z różnych przedmiotów filozoficznych, psychologicznych, pedagogicznych oraz historycznych, mające miejsce w pierwszym etapie studiów, dają solidną naukową podbudowę nie tylko dla lepszego rozumienia teologii, ale także uświadamiają bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie oraz uczą twórczego włączenia się w ludzkie działania kulturotwórcze. Przedmioty teologiczne, stanowiące trzon programu studiów, proponują takie ujęcie doktryny i moralności chrześcijańskiej, by uczyć postaw otwartych na dialog z innymi wyznaniami i religiami. Obejmują one m.in. egzegezę ksiąg Starego i Nowego Testamentu, traktaty dogmatyczne (np. trynitologię, chrystologię, eklezjologię), zagadnienia z teologii moralnej ogólnej i szczegółowej (np. bioetykę, katolicką naukę społeczną), teologię pastoralną czy prawo kanoniczne.

 

Nasze atuty to:

 

 • dobrze przygotowana kadra naukowa po studiach zagranicznych, międzynarodowe kontakty z uniwersytetami w Rzymie, Monastyrze, Moguncji, Ratyzbonie, Leuven, Wiedniu, Bratysławie, Budapeszcie i Pradze;
 • możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus+, CEEPUS, udziału w sympozjach, kongresach, w pracach kół naukowych studentów teologii;
 • nowoczesna biblioteka wydziałowa oraz duszpasterstwo akademickie „Resurrexit”, otwarte na wszystkich studiujących;
 • podczas studiów łączymy teorię z praktyką, nasi studenci odbywają praktyki w szkołach, poradniach rodzinnych, szpitalach, hospicjach, zakładach karnych, ośrodkach opiekuńczych, a także próbują swoich talentów dziennikarskich, prowadząc audycje o tematyce religijnej, społecznej i rodzinnej w Radiu Doxa Opole oraz Radiu Opole;
 • studia na Wydziale Teologicznym dają nie tylko możliwość zdobycia solidnej wiedzy, ale i pogłębienia wiary oraz integralnego rozwoju.

 

 Studenci Wydziału Teologicznego działają w ramach samorządu studenckiego oraz koła naukowego teologii. Regularnie odbywają się spotkania dyskusyjne, konferencje, pokazy filmowe. Studenci mają możliwość skorzystania ze stypendiów socjalnych, naukowych oraz umożliwiających pobyty na zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+ czy CEEPUS. Przy Wydziale Teologicznym działa też duszpasterstwo akademickie "Resurrexit".

 

 

Interdyscyplinarność studiów z teologii sprawia, że ich absolwenci mogą pracować jako:

 

 • nauczyciele religii lub etyki w publicznym systemie oświaty;
 • pracownicy instytucji kościelnych oraz placówek społeczno-kulturalnych;
 • liderzy grup i ruchów religijnych;
 • katechiści i ewangelizatorzy;
 • kierownicy i terapeuci duchowi;
 • eksperci medialni i rzecznicy prasowi specjalizujący się w kwestiach duchowości i kultury chrześcijańskiej;
 • redaktorzy katolickich czasopism i stron internetowych;
 • eksperci i doradcy instytucji państwowych w zakresie współpracy Kościoła i państwa.