Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UO)Optometria, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UO_OP_MGR_D2
Organizational unit Uniwersytet Opolski
Field of studies Optometria
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Dostępne 2 miejsca 

Oferta studiów na kierunku Optometria II stopnia jest skierowana do osób, które pragną pracować w zawodzie optometrysty. Są to studia II stopnia, które obejmują dwa lata nauki i pozwalają uzyskać tytuł magistra. Program studiów jest dostosowany do wymagań Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki. Absolwenci tych studiów uzyskają kompetencje i spełnią wymogi formalne stawiane optometrystom, przez przegłosowaną przez sejm RP ustawę o niektórych zawodach medycznych, zgodnie z którą zawód optometrysta zostaje wpisany na listę zawodów medycznych oraz która reguluje m.in. wymagania dotyczące wykształcenia stawiane optometrystom.

Wady wzroku stają się powszechnym problemem ludzkości. W związku z tą sytuacją, gwałtownie zwiększa się zapotrzebowanie rynku pracy na wykształconych specjalistów w zakresie optometrii. Optometryści są poszukiwani na rynku pracy i mogą liczyć na godziwe wynagrodzenie.

 Instytut Fizyki dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą oraz dobrze wyposażonymi laboratoriami, w tym warsztatem optycznym i pracownią optometryczną, a także pracowniami komputerowymi dla studentów z dostępem do nowoczesnego oprogramowania i sieci internetowej. Pozwala to na prowadzenie wielu zajęć w formie laboratoriów i uzyskanie praktycznej wiedzy przez absolwentów. W zdobyciu praktycznej wiedzy pomaga również fakt, że Instytut Fizyki współpracuje z doświadczonymi optometrystami, znającymi zawód od strony praktycznej i przekazującymi studentom umiejętności dotyczące właściwego postępowania z pacjentem i odpowiednich procedur, z którymi związane jest każde badanie optometryczne.

Instytut Fizyki posiada duże doświadczenie w prowadzeniu kierunków i specjalności promedycznych. Współpracujemy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym oraz wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.

 W Instytucie Fizyki są prowadzone naukowe badania doświadczalne i teoretyczne z dziedziny nauk fizycznych. Pracownicy Instytutu cieszą się uznaniem w świecie naukowym, współpracują z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Są też włączeni w realizację kilku dużych międzynarodowych projektów naukowych.

 Instytut Fizyki zapewnia studentom dostęp do laboratoriów naukowych w celu wykonywania zadań wynikających z programu studiów i uczestnictwa studentów w badaniach naukowych.

 Studiowanie odbywa się zgodnie z Europejskim Systemem ECTS, co umożliwia studentom odbycie części studiów w uczelniach zagranicznych. W szeregach naszych studentów mamy stypendystów Ministra i laureatów nagród JM Rektora. Studenci mogą liczyć na życzliwą opiekę i pomoc w studiowaniu ze strony pracowników.

Charakterystyka kierunku

O przyjęcie na kierunek Optometria II stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków, dla których dyscypliną wiodącą są dyscypliny z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

 

Celem studiów Optometria II stopnia jest wykształcenie specjalistów – optometrystów, których zadania zawodowe obejmują:

- badanie oczu pacjentów i przeprowadzanie badań diagnostycznych w celu oceny zdrowia narządu wzroku i określenia charakteru i zakresu problemów oraz nieprawidłowości związanych ze wzrokiem;

- badanie funkcji wzroku z użyciem wyspecjalizowanych instrumentów i sprzętu do pomiaru ostrości wzroku, funkcji dróg wzrokowych, pola widzenia, ruchu gałki ocznej, swobody widzenia i ciśnienia śródgałkowego;

- konsultowanie się z oftalmologami, lekarzami okulistami lub innymi specjalistami ochrony zdrowia i kierowanie do nich pacjentów, jeżeli niezbędne jest dodatkowe leczenie;

- wykrywanie i diagnozowanie zaburzeń ruchu gałki ocznej i wad widzenia dwuocznego oraz planowanie i realizowanie programów rehabilitacji.

- udzielanie pacjentom porad z zakresu ćwiczenia oczu służącego koordynacji ruchów gałek ocznych i skupieniu wzroku;

- dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych;

- udzielanie porad związanych ze stanem narządów wzroku, takich jak: pielęgnacja soczewek kontaktowych, dbałość o wzrok przez osoby starsze, optyka, ergonomia widzenia oraz bezpieczeństwo

Koncepcja kształcenia na kierunku Optometria studia II stopnia została opracowana w oparciu o wytyczne dotyczące zakresów tematycznych zajęć PTOO i wytyczne dotyczące akredytacji europejskiej optometrysty.

Zajęcia będą prowadzić zarówno nauczyciele akademiccy Instytutu Fizyki, jak i doświadczeni dyplomowani optycy i optometryści oraz lekarze okuliści.

Studenci kierunku Optometria będą korzystać z sal dydaktycznych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, który umożliwi uzyskanie odpowiednich kompetencji i wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce przy stosowaniu nowoczesnych narzędzi. Dzięki licznym zajęciom laboratoryjnym prowadzonym w niewielkich grupach ćwiczeniowych zapewniony jest lepszy kontakt studenta z prowadzącymi zajęcia, co istotnie wpływa na jakość nauczania i procesu uczenia się. Odpowiednie przygotowanie praktyczne ma przede wszystkim znacznie skrócić w przyszłości etap wdrażania absolwentów do pracy.

Istotną rolę w kształceniu oraz nabywaniu praktycznych umiejętności zawodowych przyszłych optometrystów będzie pełniła trzytygodniowa praktyka w gabinetach optometrycznych.