Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UO) Politologia, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UO_HP
Organizational unit Uniwersytet Opolski
Field of studies Politologia
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

III rok - 5 miejsc

 

Polityka, człowiek w świecie społecznym i władza zawsze stanowiły atrakcyjny przedmiot zainteresowania. Te fascynujące zjawiska dotyczą przecież każdego. Zwłaszcza współcześnie, gdy tak wiele procesów przenika się wzajemnie – rozwój technologii, rządzenie, problemy globalne i lokalne, relacje narodowościowe etc. Od zawsze człowiek starał się zrozumieć otaczający go świat i rządzące nim mechanizmy – począwszy od starożytnych filozofów po współczesnych nam intelektualistów, ale i zwykłych ludzi, którzy po prostu funkcjonują w sferze publicznej. Polityka od zawsze wpływa na życie ludzi, także to prywatne.

Kierunek posiada certyfikat „Studia z Przyszłością” uzyskany w 2021!

logo_studia

 

Oznacza to, że nasz kierunek:

  • zapewnia absolwentom możliwość uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy,
  • realizowany jest w oparciu o nowoczesny i innowacyjny program studiów,
  • prowadzony jest z udziałem kadry akademickiej posiadającej kwalifikacje adekwatne do założonych efektów uczenia się.

Dzięki studiom na kierunku Politologia I stopnia lepiej zrozumiesz otaczającą Cię rzeczywistość i procesy, które obserwujesz. Poznasz mechanizmy wpływające na to, jak wygląda świat społeczny. Nasz program kształcenia nastawiony jest przede wszystkim na wiedzę, a nie tylko na zbiór informacji. Nasi absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk społecznych, ale przede wszystkim rozumieją, jak tę wiedzę praktycznie wykorzystać.

Jeżeli interesuje Cię świeże podejście do studiowania, inspirujące, praktyczne zajęcia, otwartość na świat i rozwój osobisty – zacznij studia na kierunku Politologia.

 

W ramach studiów na kierunku Politologia studenci wybierają jeden z czterech autorskich modułów:

  • służby mundurowe,
  • doradztwo i zarządzanie polityczne,
  • global studies*,
  • studia europejskie.

*Moduł ten został przygotowany w ramach projektu we współpracy z Fundacją HumanDoc, współfinansowanego przez program polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP. Kliknij, by dowiedzieć się więcej!

 

Zobacz stronę Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej >>>

Czego uczy się na politologii?

Studenci Politologii zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki społecznej, administracyjnej, historycznej, a także prawnej i ekonomicznej. Poznają jej związki z tradycją europejskiej myśli politycznej i filozoficznej. Ten rodzaj wiedzy i umiejętności traktowany jest na UO jako fundament wykształcenia na kierunku Politologia (I rok studiów).

Kolejną, niezmiernie istotną częścią wykształcenia jest wiedza o szeroko rozumianych systemach politycznych, międzynarodowych aspektach współczesnej polityki, a także jej doktrynalnych uwarunkowaniach. Nieodłącznym elementem tej wiedzy jest utrwalenie obrazu polityki jako skomplikowanego splotu faktów, zjawisk i procesów politycznych. Ta grupa przedmiotów kierunkowych, realizowanych na II i III roku studiów pierwszego stopnia, stanowi punkt wyjścia do kształtowania umiejętności praktycznych. Są nimi znajomość systemów politycznych i partyjnych, teorii polityki, marketingu politycznego, doktryn i ideologii politycznych.

Ponadto, studenci, poznają zagadnienia związane z samorządnością i polityką lokalną, integracją europejską. Znajomość teorii i praktyki politycznej służy kształtowaniu zdolności do analizy procesów, zjawisk i faktów politycznych, na tej podstawie podejmowania decyzji politycznych, a także umiejętności czysto praktycznych, niezbędnych aktywnemu uczestnikowi życia publicznego na różnych szczeblach. To m.in.: formułowanie programów politycznych, organizowanie kampanii wyborczych i innych form aktywności zbiorowej, zakładanie partii politycznych i organizacji społecznych czy kształtowanie wizerunku politycznego.

Absolwenci Politologii zostają wstępnie przygotowani do pełnienia różnych ról społecznych i wykonywania różnych zawodów w szeroko rozumianym sektorze usług społecznych. Posiadają także wstępne przygotowanie do prowadzenia pracy naukowej.

 

Dlaczego warto studiować ten kierunek?

dr Marek Mazurkiewiczkoordynator kierunku Politologia

Działalność studencka

 

Nasi studenci działają w Samorządzie Studenckim, Kole Naukowym Politologów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego) dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu, pomagając w organizacji konferencji naukowych. Mają też możliwość zapraszania wybitnych osobistości życia politycznego, kultury i nauki. Do dyspozycji czeka  na nich nowoczesne Centrum Kultury Studenckiej.  

 

Co można robić po studiach?

Oprócz wykształcenia stricte politologicznego absolwenci wyposażeni zostają w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy zawodowej w administracji samorządowej i rządowej oraz organizacjach społecznych, mediach, służbie państwowej, w tym zagranicznej, a także w całym sektorze publicznym w Polsce i Europie. 

Nasi absolwenci pełnią funkcje posłów i senatorów RP, ministrów rządu, prezydentów i burmistrzów miast; szefują licznym firmom i biznesom międzynarodowym; pracują w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich, a także aktywnie działają na polu społecznym, kulturowym angażując się w działalność licznych organizacji pozarządowych.  

Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym w trakcie studiów nasi absolwenci pracują w urzędach administracji publicznej (Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie, urzędy gminne i starostwa powiatowe oraz w biurach poselskich), w mediach (lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich), w organizacjach pozarządowych lub też budują poważne kariery polityczne na szczeblu regionalnym i krajowym. 

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent kierunku Politologia będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach z obszaru nauk społecznych, m.in. Dziennikarstwie i komunikacji społecznej, Global Studies, Politologia, Public Relations, Europa Master, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie Publiczne.


Kierunki pokrewne

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Public Relations, Stosunki międzynarodowe.