Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Pedagogika - studia II stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_PE2S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Pedagogika
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
WWW address https://ects.uksw.edu.pl/pl/programmes-all/PE063/WNP-PE-N-2/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent kierunku pedagogika - studia drugiego stopnia w pogłębionym stopniu zna i rozumie terminologię używaną w pedagogice, specyfikę przedmiotową i metodologiczną pedagogiki, specyfikę rozwoju człowieka w różnych aspektach, specyfikę środowisk wychowawczych, założenia pomocy i wsparcia osób, funkcjonowanie różnych instytucji oświatowych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych. Ponadto zna i rozumie terminologię z zakresu psychologii, socjologii, filozofii, pedeutologii, andragogiki czy metodologii badań. Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Jest gotów do utożsamiania się z wartościami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, poszukiwania optymalnych rozwiązań w działalności pedagogicznej. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne (z wyjątkiem modułu pedagogika pracy z zarządzaniem personelem) oraz wysoką świadomość potrzeby ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, a także jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej. Uzyskana w toku studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dają więc profesjonalne przygotowanie do szeroko rozumianej działalności pedagogicznej. Dopełnieniem kształcenia teoretycznego są praktyki, jakie odbywa student w wybranych placówkach, wskazanych w regulaminie praktyk. Podstawowym założeniem praktyk jest umożliwienie studentom kontaktu z rzeczywistością pedagogiczną w placówkach, instytucjach oraz zapewnienie warunków do zdobycia doświadczenia pedagogicznego. Istotnym bowiem jest nabycie umiejętności trafnego łączenia wiedzy naukowej z praktyką. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach podyplomowych oraz studiach doktoranckich.