Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Historia - studia I stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_HI1S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Historia
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent historii ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu historii w systemie
nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej. Wiedza ta jest zorientowana na zastosowanie
praktyczne w sferze działalności kulturalnej i medialnej.
Ma on również podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych
osiągnięciach w zakresie historii. Posiada na poziomie operacyjnym pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o
warsztacie naukowym historyka i z zakresu metodologii historii. Absolwent ma szczegółową, prowadzącą
do specjalizacji, znajomość faktografii historii powszechnej i historii Polski w poszczególnych epokach.
Zna obowiązujące zasady korzystania z dorobku naukowego innych badaczy i ich przywoływania jak i
aktualnie obowiązujące prawo własności intelektualnej oraz zasady etyki pracy naukowej. Rozumie
konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. Absolwent ma pogłębioną wiedzę o
instytucjach kultury i nauki oraz orientację we współczesnym życiu naukowym i kulturalnym. Zna
uwarunkowania funkcjonowania instytucji związanych z historią i kulturą (muzeów, archiwów, bibliotek,
wydawnictw). Posiada pogłębione umiejętności rozpoznawania różnych rodzajów wytworów kultury
właściwych dla historii i jej studiowanej specjalności, stosując oryginalne podejście, uwzględniające nowe
osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w
procesie historyczno – kulturowym.