Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UKSW) Filozofia - studia II stopnia - stacjonarne

Details
Code UKSW_FF2S
Organizational unit Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Field of studies Filozofia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 4
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia II stopnia umożliwiają uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu filozofii oraz z
wybranych szczegółowych zagadnień filozoficznych, a także umiejętności wykorzystania jej w
pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
Absolwent studiów II stopnia posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego
stopnia – wiedzę w zakresie przedmiotów filozoficznych stosownie do wybranego profilu
studiów. Posiada umiejętności w zakresie samodzielnej analizy, prezentacji i interpretacji
tekstów filozoficznych, rozumienia i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, a także twórczego
i krytycznego myślenia. Ma możliwość nabycia umiejętności prowadzenia samodzielnych
poszukiwań światopoglądowych i etycznych, tworzenia własnego obrazu świata oraz
identyfikowania i analizowania problemów i wyzwań współczesności. Posiada umiejętność
prezentowania i oceny poglądów filozoficznych i jest przygotowany do artykułowania i
uzasadniania własnych poglądów. Absolwent jest merytorycznie przygotowany do podjęcia
pracy badawczej i dydaktycznej w instytucjach akademickich, do prowadzenia zajęć z
propedeutyki filozofii i etyki w szkole (po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych
odrębnymi przepisami) lub do podjęcia pracy w innych instytucjach, wymagających
kreatywnego, samodzielnego i krytycznego myślenia. Posiada umiejętności językowe zgodne
z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju
zawodowego. Wyróżniający się absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań
naukowo-badawczych i podjęcia studiów w szkole doktorskiej.