Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Zarządzanie polityką społeczną, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WZKS_ZARZ_POLITYKA_SP_S1
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Zarządzanie polityką społeczną
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia na kierunku zarządzanie polityką społeczną w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowują absolwentów, którzy aspirują do bycia przyszłymi liderami i menadżerami organizacji publicznych, gospodarczych oraz pozarządowych, przede wszystkim realizującymi zadania z obszaru polityki społecznej. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować na stanowiskach kierowniczych, eksperckich lub doradczych w administracji lokalnej, krajowej, międzynarodowej, agencjach rozwoju i pomocy regionalnej, w organizacjach pozarządowych, w przedsiębiorstwach społecznych, a także w firmach konsultingowych czy partnerstwach sektora publicznego i prywatnego. Ponadto przygotowani będą do podjęcia pracy w działach zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania stosunkami pracy oraz relacjami publicznymi w przedsiębiorstwach (w zakresie relacji z pracownikami, związkami zawodowymi, rządem i samorządem, komunikacji z mediami, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz doradztwa strategicznego).

Kierunek zarządzanie polityką społeczną ma na celu wyposażyć studentów w umiejętności potrzebne do zrozumienia jak w sposób nowoczesny zarządzać permanentną transformacją spraw publicznych, w szczególności w obszarze polityki społecznej. Koncentruje się na zapewnieniu przyszłym menedżerom narzędzi umożliwiających reagowanie na bieżące i przyszłe wyzwania stojące przed rządami, samorządami, przedsiębiorstwami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Umożliwia pozyskanie wiedzy w jaki sposób wychodząc poza tradycyjne paradygmaty, wykorzystując nietradycyjne rozwiązania podejmować skuteczne decyzje zarządcze.

Pozyskana w trakcie studiów wiedza teoretyczna w połączeniu z umiejętnościami praktycznymi, które będą nabywane między innymi w trakcie praktyk, wizyt studyjnych, ćwiczeń, specjalistycznych zajęć informatycznych oraz uczestnictwa w licznych projektach naukowo-badawczych, w przyszłości umożliwi absolwentom podejmowanie i realizację właściwych działań na rzecz zaspokajania różnorodnych potrzeb obywateli oraz rozwiązywania zmiennych problemów społecznych.

Realizowane w procesie dydaktycznym treści merytoryczne z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk o polityce i administracji istotnie wyróżniają kierunek zarządzanie polityką społeczną w ramach oferty dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Unikalność kierunku wzmacnia dodatkowo oparcie programu na współczesnej teorii nauk o zarządzaniu i jakości osadzonej w kontekście szerokiego spektrum interdyscyplinarnej wiedzy na temat społecznych, psychologicznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych i finansowych przyczyn, uwarunkowań i konsekwencji współczesnych problemów społecznych.

Proces dydaktyczny oparty na aktualnych wynikach badań naukowych realizowanych przy współpracy  z  krajowymi  i zagranicznymi  ośrodkami  akademickimi oraz ekspertami sektora publicznego, społecznego i gospodarczego daje solidne podstawy do budowania szerokiego zakresu kompetencji oraz umiejętności kluczowych w przyszłej pracy osób pełniących role kierownicze w organizacjach krajowych i międzynarodowych, którzy rozumieją zarówno kontekst organizacyjny, jak i wyzwania stojące przed rządem i polityką publiczną różnych szczebli.