Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Bezpieczeństwo narodowe, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WSMP_BEZP_NAR_S1
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Bezpieczeństwo narodowe
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wsmip/bezpie.naro
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent posiada ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych, gospodarczych i społecznych dotyczących bezpieczeństwa, zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Posiada umiejętność postrzegania, rozumienia i analizowania istoty bezpieczeństwa, jego uwarunkowań, zależności i następstw w perspektywie funkcjonalnej, instytucjonalnej i strukturalnej. Umie analizować i stosować zasady oraz normy prawne, a także procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w ujęciu wielopoziomowym (globalnym, regionalnym, narodowym i lokalnym). Zna zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa w ujęciu zarówno jednostkowym, jak i systemowym.

Absolwent posiada umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Umie rozwiązywać podstawowe problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem. Posiada umiejętności gromadzenia, porządkowania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji i w tym celu potrafi wykorzystać dostępne technologie.

Absolwent zna język na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. W zakresie posiadanej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym, a także zarządzaniu kryzysowym, Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, w zespołach reagowania kryzysowego, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.