Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Filologia polska nauczycielska, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WP_FILOLOGIA_POLSKA_NA_S2
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Filologia polska
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wpol/filolo.pols.nauc
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Kształcenie filologiczne realizowane jest w ramach dwóch modułów: literaturoznawczego i językoznawczego. W skład modułu literaturoznawczego wchodzą następujące przedmioty: teoria literatury, warsztaty krytyczne, literatura po 1989 roku, literatura obca. Przedmioty językoznawcze to: teoria języka, gramatyka języka polskiego w dydaktyce szkolnej oraz etyka słowa.  W programie uwzględniono również przedmioty opcjonalne (seminarium magisterskie, opcja, wykład monograficzny), które pozwalają realizować w zależności od preferencji studenta moduł językoznawczy lub literaturoznawczy. W tym nurcie kształcenia mieszczą się także przedmioty wspierające budowanie warsztatu filologicznego: opcja filozoficzna oraz lektorat z dowolnego nowożytnego języka obcego. Wymienione zajęcia mają format wykładów, ćwiczeń, seminariów i warsztatów. Każdy kurs kończy się zaliczeniem na ocenę bądź egzaminem.
Przygotowanie zawodowe nauczyciela polonisty prowadzone jest w dwóch modułach przedmiotowych: pedagogiczno-psychologicznym oraz dydaktycznym, w ich ramach odbywają się różne formy zajęć: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, praktyki śródroczne i ciągłe.
Moduł pedagogiczno-psychologiczny tworzą przedmioty: uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kształtowanie kompetencji społecznych nauczyciela. 
Moduł dydaktyczny obejmuje różnorodne zajęcia z dydaktyki przedmiotowej: kształcenie językowe, literackie i kulturowe w szkole ponadpodstawowej, dydaktyka języka polskiego w szkole ponadpodstawowej, pragmatyka zawodu nauczyciela polonisty z elementami prawa oświatowego oraz warsztaty glottodydaktyczne.