Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Geologia, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WGIG_GEOLOG_S1
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Geologia
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wgig/geologia
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia I stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, po zdaniu egzaminu licencjackiego. Rozliczenie studiów odbywa się zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów (tzw. ECTS) i umożliwia odbycie części studiów w innych uczelniach wyższych w Polsce lub zagranicą. Do ukończenia studiów pierwszego stopnia wymagane jest zdobycie co najmniej 180 pkt. ECTS. 

Zgodnie z zaleceniami MNiSzW, program studiów I stopnia kierunku geologia składa się z obowiązkowych kursów kształcenia ogólnego oraz z kursów kierunkowych, zapewniających kształcenie w różnych dziedzinach geologii, m.in. takich jak: geologia dynamiczna, paleontologia, mineralogia, petrologia, geochemia, kartografia geologiczna, geologia historyczna, sedymentologia, tektonika, geofizyka, geologia regionalna Polski, geologia złóż, jak również obejmujących problematykę z zakresu hydrogeologii, geologii inżynierskiej oraz ochrony środowiska. Zajęcia mają charakter wykładów, seminariów i ćwiczeń kameralnych.

W trakcie studiów pierwszego stopnia studenci biorą udział w obowiązkowych kursach terenowych, organizowanych w różnych regionach Polski m.in. na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej, w Sudetach, Górach Świętokrzyskich i w Karpatach.

Na studiach geologicznych pierwszego stopnia realizowanych jest 120 godzin lektoratu języka angielskiego, kończącego się egzaminem na średnim poziomie zaawansowania.