Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Lingwistyka, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WF_LINGWISTYKA_S2
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Liongwistyka
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 4
WWW address https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfilg/lingwistyka
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

- ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę, w tym wiedzę szczegółową, z zakresu lingwistyki stosowanej (przekładoznawstwa), zorientowaną na zastosowania w praktyce przekładu

- zna podstawową terminologię nauk humanistycznych, a w stopniu pogłębionym terminologię lingwistyki stosowanej (przekładoznawstwa) w języku polskim oraz w dwóch językach obcych

- ma pogłębioną wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach, narzędziach komputerowych i dobrych praktykach stosowanych przez tłumacza tekstów pisanych i ustnych, zorientowaną na innowacyjne rozwiązywanie złożonych problemów w nietypowych sytuacjach profesjonalnych

- ma pogłębione rozumienie roli języka i kultury zorientowane na zastosowania w praktyce przekładu

- ma szczegółową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji świadczących usługi związane z szeroko rozumianą komunikacją międzykulturową, a zwłaszcza tłumaczeniem tekstów pisanych i mówionych

- ma pogłębioną wiedzę o odbiorcach różnego typu tekstów pisanych i mówionych oraz pogłębioną wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług dla odbiorców przekładów tych tekstów

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania przekładów niespecjalistycznych, jak i specjalistycznych tekstów pisanych oraz niespecjalistycznych tekstów mówionych z dwóch wybranych języków obcych w języku polskim oraz z języka polskiego w wybranym języku obcym

- ma pogłębione umiejętności organizacyjne i samodzielnie planuje i realizuje oryginalne i innowacyjne projekty translatorskie

- posiada pogłębione umiejętności w zakresie prowadzenia badań i analiz niezbędnych do diagnozy potrzeb odbiorców przekładu

- posiada pogłębione umiejętności w zakresie oceny jakości przekładu tekstu pisanego

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować niezbędne w procesie przekładu informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy dotyczące wyborów translatorskich

- potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w sferze przekładu i lokalizacji, w języku polskim oraz w dwóch językach obcych

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym uznawanym za podstawowy dla danej sytuacji badawczej, z zakresu krytyki przekładu

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim oraz w dwóch językach obcych, w zakresie teorii i praktyki przekładu

- ma umiejętności językowe w zakresie lingwistyki stosowanej (przekładoznawstwa), zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania translatorskiego

- potrafi współdziałać i pracować w grupie pracującej nad określonym projektem translatorskim, przyjmując w niej różne role

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu tłumacza

- rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia swojego warsztatu translatorskiego przez całe życie, również poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym.