Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UAM) Nauki chemiczne, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych

Details
Code UAM_SDNS_NCH
Organizational unit Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Area/discipline Chemical Sciences
Form of studies Full-time
Level of education Third cycle (Doctoral School)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://sci.amu.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Opis Szkoły

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu proponuje kandydatom i kandydatkom kształcenie, w którym badania naukowe i nauka zgłębiane są zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Uczelnia stale aktualizuje i poszerza swoje programy badawcze i treści kształcenia, kładąc szczególny nacisk na ich interdyscyplinarny charakter.

Dyscyplina: nauki chemiczne

Badania naukowe w dyscyplinie nauki chemiczne obejmują wszystkie główne dziedziny chemii eksperymentalnej i teoretycznej, organicznej, nieorganicznej i fizycznej. Działalność naukowa pracowników reprezentujących tę dyscyplinę była i jest ściśle powiązana z działalnością dydaktyczną poprzez prace licencjackie magisterskie i doktorskie, stanowiące istotny fragment badań naukowych. Do obszarów chemii, w których wyniki uzyskane przez zespoły badawcze są znaczące zarówno w kraju, jak i w skali międzynarodowej należą: chemia metaloorganiczna i kataliza homogeniczna, w tym - synteza i reaktywność pochodnych organicznych zwierających atomy krzemu, a także inne heteroatomy; biokrystalografia oraz rentgenograficzne badania struktury faz skondensowanych; chemia supramolekularna, a w szczególności chemia i fizykochemia syntetycznych receptorów molekularnych; synteza chiralnych związków organicznych; synteza i badania związków fluoroorganicznych o potencjalnym zastosowaniu w medycynie, rolnictwie i otrzymywaniu nowych materiałów; synteza, charakterystyka, modyfikacja oraz badania właściwości katalitycznych zeolitów i innych materiałów porowatych; chemia i fotochemia bioorganiczna, w tym badania mechanizmów indukowanych światłem procesów chemicznych z wykorzystaniem ultraszybkiej spektroskopii laserowej; chemia analityczna ze szczególnym uwzględnieniem chemicznych metod analizy i monitoringu zanieczyszczeń środowiska; chemia koordynacyjna i badania spektroskopowe lantanowców; chemia teoretyczna.

Znaczna część tematów badawczych realizowana jest we współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, głównie w Europie, USA, Kanadzie i Japonii. Współpraca prowadzona jest zarówno w ramach formalnych porozumień i umów pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza i innymi uczelniami, jak i nieformalnych kontaktów indywidualnych pomiędzy pracownikami Wydziału Chemii i współpracującymi z nimi badaczami z różnych ośrodków krajowych i zagranicznych.