• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Historia (Instytut Historyczny), studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UW_S2-HIST
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Field of studies Historia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
WWW address http://www.historia.uw.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)


           W kształceniu na studiach II stopnia Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego wyposaża studentów w umiejętności warsztatowe pozwalające na samodzielną pracę badawczą oraz kształtuje wśród przyszłych historyków postawę otwartości na różnorodne podejścia metodologiczne. Studia II stopnia Historia ukierunkowane są na indywidualizację procesu kształcenia i samodzielne planowanie ścieżki badawczej przez studenta. Każdy student przy wsparciu wybranego indywidualnego opiekuna naukowego układa i realizuje swój plan studiów, wybierając zajęcia z pięciu grup zajęć (koszyków):

·         Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych,

·         Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka,

·         Teoria badań historycznych,

·         Doskonalenie kompetencji w zakresie technologii informacyjnej i komunikacji naukowej,

·         Doskonalenie kompetencji językowych.

Podczas zajęć seminaryjnych dużo uwagi poświęca się kształceniu umiejętności pisania obszernych tekstów naukowych oraz rzeczowego udziału w dyskusji naukowej (przedstawiania własnych sądów, argumentowania, przy zachowaniu szacunku dla twierdzeń innych), jednocześnie nacisk kładziony jest na kształtowanie umiejętności opracowywania nowych typów źródeł historycznych (źródła cyfrowe, źródła masowe, cyfrowe źródła wizualne).

Studia nie są zamknięte przed osobami bez przygotowania humanistycznego, w tym zwłaszcza historycznego, dla których przewiduje się zajęcia uzupełniające i możliwość indywidualnego wyrównywania deficytów w ramach indywidualnego planu studiów. Dzięki zdobytym umiejętnościom warsztatowym absolwent studiów II stopnia przygotowany jest do samodzielnego prowadzenia badań naukowych. Jednocześnie studia wyposażają absolwentów niewiążących swej przyszłości z nauką i nauczaniem w takie kompetencje, które otworzą przed nimi szansę realizacji kariery zawodowej w wielu różnych obszarach rynku pracy, również niepowiązanych bezpośrednio z humanistyką, m.in. w przemysłach kreatywnych, PR i CSR, administracji publicznej, instytucjach polityczno-społecznych, instytucjach kultury, NGO i think-tankach; dają podstawy do pracy jako analityk (biznesowy, ryzyka operacyjnego, procesowy, marketingowy, informacji), specjalista ds. doskonalenia procesów; specjalista ds. komunikacji; specjalista ds. zarządzania wiedzą; copywriter lub pracownik działu strategii reklamowej, dziennikarz. Zajęcia poświęcone popularyzacji historii przybliżają metody upowszechniania wiedzy historycznej.

W ramach studiów oferujemy również zajęcia z fakultatywnych specjalizacji zawodowych: archiwistycznej, nauczycielskiej i popularyzatorskiej.

Aktualny program studiów dostępny jest na stronie http://www.historia.uw.edu.pl/

 

Ze względu na rozliczenie roczne preferujemy aplikacje na dwa semestry