• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Historia (Wydział Historii), studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UW_S1-HI
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Field of studies Historia
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
WWW address http://www.historia.uw.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)

W kształceniu na studiach I stopnia Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego dąży przede wszystkim do wyposażenia studentów w umiejętności warsztatowe pozwalające na samodzielne stawianie pytań badawczych i rozwiązywanie problemów oraz do wykształcenia wśród przyszłych historyków postawy otwartości na różnorodne podejścia metodologiczne. Stąd tak wiele miejsca w programie studiów zajmują ćwiczenia z poszczególnych epok historycznych (od starożytności do współczesności) pozwalające na poznanie różnorodnych źródeł historycznych oraz metod ich krytycznej analizy i interpretacji. Dużo czasu i uwagi poświęca się na Wydziale Historii na kształcenie umiejętności pisania tekstów naukowych i popularnonaukowych oraz rzeczowego udziału w dyskusji naukowej (przedstawiania własnych sądów, argumentowania, przy zachowaniu szacunku dla twierdzeń innych). 

Dzięki zdobytym umiejętnościom warsztatowym i bogatej wiedzy z zakresu historii politycznej, gospodarczej i społeczno-kulturowej Polski i powszechnej absolwent studiów I stopnia przygotowany jest do kontynuowania nauki na kierunkach humanistycznych i społecznych, ale także do podjęcia pracy w sferze edukacji i popularyzacji wiedzy historycznej, w mediach, wydawnictwach oraz w szeroko pojętej administracji i w przemysłach kreatywnych. Niezależnie od wiedzy i kompetencji badawczych związanych z nauką historyczną, nasze studia wyposażają studentów w umiejętności, które są przydatne w różnych innych karierach zawodowych:

·         umiejętność wyszukiwania informacji, ich selekcji i weryfikacji,

·         umiejętność kreatywnego pisania,

·         umiejętność merytorycznej dyskusji i wspólnego rozwiązywania problemów,

·         umiejętność samodzielnej pracy i autoprezentacji.

W ramach studiów oferujemy również zajęcia z fakultatywnych specjalizacji zawodowych: archiwistycznej i nauczycielskiej.

Aktualny program studiów dostępny jest na stronie http://www.historia.uw.edu.pl/

 

 

Ze względu na rozliczenie roczne preferujemy aplikacje na dwa semestry.