• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Doradztwo podatkowe, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UWM_DP-1
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies Doradztwo podatkowe
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile academic
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)

Studia na kierunku Doradztwo Podatkowe I stopnia wpisują się w misję Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – rozwoju twórczego myślenia, nauczania z poszanowaniem tradycyjnych wartości akademickich dotyczących humanizmu, tolerancji, wolności, poszukiwania prawdy i respektowania norm etycznych. Kształcenie na kierunku Doradztwo Podatkowe służy pomnażaniu kapitału intelektualnego przekuwającego się na rozwój regionu i kraju.

Oferta dydaktyczna na kierunku Doradztwo Podatkowe przyczyni się do realizacji wielu działań zawartych w misji Uniwersytetu. W związku z tym program kształcenia został przygotowany tak, by absolwent studiów posiadał wiedzę dotyczącą stosowania prawa w aspekcie prawa podatkowego oraz innych wybranych nauk społecznych, objętych programem studiów. Atrakcyjna oferta edukacyjna nowego kierunku studiów wynika również z faktu, iż prawo podatkowe, podobnie jak cały system funkcjonowania organów skarbowych w istniejącym porządku prawnym – to zagadnienia dynamiczne, zmienne, uwarunkowane koniecznością dostosowania się do aktualnej sytuacji gospodarczej, politycznoprawnej oraz sytuacji międzynarodowej. Nowy kierunek oferuje wieloaspektowe spojrzenie na system prawa podatkowego (materialnego, proceduralnego i ustrojowego) z punktu widzenia legalności, interesu publicznego i biznesowej efektywności. Dlatego kształcenie na nim realizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego przysłuży się promocji nie tylko Wydziału, Uczelni, ale też miasta Olsztyn i regionu Warmii i Mazur.

Celem kształcenia jest zdobycie przez absolwentów odpowiednich kwalifikacji, właściwie przygotowujących do pracy zawodowej i pełnienia ról publicznych. Nadrzędnym celem studiów jest przygotowanie absolwentów do przystąpienia do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego. Organizatorzy studiów podejmą działania zmierzające do podpisania umowy z Państwową Komisją do Spraw Doradztwa Podatkowego, na podstawie której absolwenci studiów będą zwolnieni z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Wynika to z faktu, iż studenci podczas procesu kształcenia zdobędą szeroką wiedzę z przedmiotów teoretycznych, którą będą mogli uzupełnić elementami wiedzy praktycznej, przewidzianymi zakresem przedmiotowym wskazanego egzaminu. Przewidziane metody kształcenia są zorientowane na studentów, motywują ich do aktywnego udziału w procesie nauczania i uczenia się (poprzez pracę w zespołach, i inne formy współdziałania), mając w założeniu doprowadzić do realizacji założonych efektów uczenia się.

Ważne miejsce zajmuje zapoznanie studentów z zasadami etyki, kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, wykształcenie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych w tym ułatwiających pełnienie w przyszłości roli mediatora, uwrażliwienie na problemy pojawiające się w sferze administracji. Cel, o którym mowa powyżej, realizowany jest poprzez obowiązkowe przedmioty kursowe oraz przedmioty specjalizacyjne i fakultatywne. Integralnym elementem kształcenia jest rozwój osobowy studentów: rozwijanie ich zdolności poznawczych, umiejętności logicznego myślenia oraz formułowania trafnych ocen. Studia motywują do poszerzania zakresu własnych zainteresowań poznawczych i społecznych oraz kształtują potrzebę samodoskonalenia.

Sylwetka absolwenta

    Absolwent kierunku Doradztwo Podatkowe studia I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Ukończenie studiów daje przygotowanie do podjęcia pracy w sferze administracji publicznej i sektorze prywatnym, i co najważniejsze przygotowuje do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego. Absolwenci mogą podjąć pracę w sektorze administracji publicznej: rządowej i instytucjach państwowych (m. in. Ministerstwo Finansów, organy administracji skarbowej, regionalne izby obrachunkowe, samorządowe kolegia odwoławcze) , samorządowych (lokalne organy podatkowe), a także w obszarze gospodarki m. in. poprzez możliwość wykonywania wolnego zawodu doradcy podatkowego. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa podatkowego (i nie tylko) i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwenci mogą również podjąć dalsze kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Administracja Skarbowa czy też innych oferowanych przez WPiA UWM w Olsztynie, np. Bezpieczeństwo Wewnętrzne.