• log in
 • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UO) Geografia i Geoinformacja, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UO_GIG_L_D3
Organizational unit Uniwersytet Opolski
Field of studies Geografia i Geoinformacja
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)

I rok ( sem 2 ) - 5 miejsc

Koncepcja kształcenia opiera się na trzech filarach: geografii fizycznej (środowisko przyrodnicze), geografii społeczno-ekonomicznej (środowisko człowieka) oraz zastosowań wiedzy geograficznej w rozwoju społeczno-gospodarczym, ochronie i kształtowaniu środowiska. Studia dedykowane są uczniom zainteresowanym geografią, którzy jednocześnie chcą uzyskać praktyczny, atrakcyjny zawód i odnaleźć się na rynku pracy.

To jedyny taki kierunek na Opolszczyźnie.

 

Informacje ogólne

Głównym celem kształcenia jest uzyskanie przez studentów wiedzy o strukturze i funkcjonowaniu środowiska  społeczno-gospodarczego oraz przyrodniczego w ujęciu przestrzennym oraz umiejętności zastosowania tej wiedzy w podejmowaniu decyzji związanych z szeroko rozumianą gospodarką przy pomocy instrumentów tworzenia, przetwarzania i analizowania danych geoprzestrzennych. Przygotowanie do zawodu mają dawać również co semestralne praktyki zawodowe w wybranych przez studentów miejscach.

Program kształcenia ma dawać maksimum praktycznych umiejętności przy niezbędnym minimum bazowych treści teoretycznych.

Czego uczy się na geografii i geoinformacji?

 


Program przewiduje nabycie przez studenta ponad 120 praktycznych kompetencji (umiejętności)  przydatnych na rynku pracy.

 


W TOKU STUDIÓW DOWIESZ SIĘ  M.IN. JAK:

 • wykonać terenowe i stacjonarne pomiary geologiczne, geomorfologiczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne, meteorologiczne, glebowe, szaty roślinnej i fauny,
 • zinwentaryzować i zwaloryzować środowisko przyrodnicze i efekty zagospodarowania przestrzeni przez człowieka,
 • orientować się w przestrzeni,
 • ocenić przydatność warunków rzeźby terenu i geologii do zabudowy,
 • tworzyć, przetwarzać i analizować mapy,
 • ocenić tendencje rozwojowe środowiska fizycznogeograficznego, w tym zagrożenia antropogeniczne,
 • dokonać typologii i regionalizacji fizycznogeograficznej,
 • diagnozować i wartościować współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w różnych układach przestrzennych,
 • diagnozować sytuację demograficzną i dostosowywać do niej formy zagospodarowania,
 • opracowywać własne metody badań geograficznych,
 • sporządzić analizy i oceny zagospodarowania przestrzennego określonego obszaru z punktu widzenia funkcji, ładu przestrzennego i potrzeb społecznych,
 • sporządzić strategię rozwoju jednostki terytorialnej,
 • używać programów GIS, tworzyć i przetwarzać dane i bazy geoprzestrzenne,
 • posługiwać się bazami danych geoprzestrzennych w administracji, ochronie i kształtowaniu środowiska, a także w planowaniu oraz zagospodarowaniu przestrzennym,
 • stworzyć projekt zagospodarowania terenu oraz ustalenia z zakresu planowania przestrzennego,
 • obliczyć i zaplanować system transportowy,
 • zaprojektować ekologiczny system przestrzenny jednostki terytorialnej,
 • ocenić wpływ na środowisko obiektu budowlanego,
 • dokonać analizy sieci osadniczej z punktu widzenie obsługi ludności,
 • ocenić kierunki zmian w strukturze i funkcjonowaniu krajobrazu,
 • sporządzić koncepcję zagospodarowania terenów zdewastowanych,
 • ocenić stopień zrównoważenia rozwoju jednostek terytorialnych,
 • określić chłonność i pojemność turystyczną określonego obszaru,
 • sporządzić opracowanie ekofizjograficzne,
 • sporządzić dokumentację projektową formy ochrony przyrody i plan ochrony tej formy,
 • pracować z aktami prawnymi oraz przygotować decyzję administracyjną i postanowienie,
 • zaplanować rozmieszczenie obiektów i terenów w przestrzeni,
 • wykonać analizę przestrzenno-czasową z wykorzystaniem metod geostatystycznych na potrzeby opracowań studialnych (raportów, ocen oddziaływania, opracowań ekofizjograficznych, strategii rozwoju, itp.).