• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UO) Design i komunikacja społeczna, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Details
Code UO_DIKS
Organizational unit Uniwersytet Opolski
Field of studies Design i komunikacja społeczna
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 15
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)

Dostępne miejsca:

I, II, III rok - po 5 miejsc

 

Design i komunikacja społeczna - interdyscyplinarne studia rozwijające umiejętności badawcze i projektowe

 

Studia na kierunku Design i komunikacja społeczne skierowane są do osób, które interesują się projektowaniem społecznym i komunikacją interpersonalną, masową, medialną a jednocześnie chciałaby zdobyć wiedzę i umiejętności prowadzenia badań społecznych na ten temat.

W trakcie studiów studenci i studentki zdobywają wiedzę z zakresu historii designu, sztuki, architektury, komunikacji,  mediów cyfrowych i przemysłu kreatywnego, zrównoważonego rozwoju, zarządzania zespołami, podstaw projektowania graficznego, kreatywnego myślenia i działania projektowego. Ta wiedza jest następnie wykorzystywana podczas zajęć przygotowujących do samodzielnego i profesjonalnego prowadzenia badań społecznych związanych z analizą potrzeb klientów, projektowaniem dóbr i usług, projektowaniem komunikacji, przestrzeni publicznej i prywatnej, ale także badań dotyczących wykluczenia społecznego, dyskryminacji i nierówności społecznych

Studia na kierunku Design i komunikacja społeczna łączą w sobie specjalistyczną wiedzę z zakresu metod i technik badawczych z kompleksowym i wielowymiarowym spojrzeniem na otaczający nas świat: przedmioty codziennego użytku, modę, relacje z innymi, przeobrażenia przestrzeni miejskiej, ekologię i odpowiedzialność za siebie i innych, zróżnicowanie społeczne i kulturowe ludzkości, konsumpcjonizm, przeciwdziałanie przemocy, wykluczeniu społecznemu, nowe media i komunikowanie masowe.

 

 

 

 

Wybrane zajęcia

 

l  Historia projektowania społecznego

l  Teoria i praktyka komunikacji

l  Historia sztuki

l  Media cyfrowe i przemysły kreatywne

l  Wykluczenie społeczne

l  Metody i techniki badań społecznych

l  Zarządzanie kreatywnymi zespołami i projektami

l  Ikonosfera i kompetencje wizualne

l  Podstawy projektowania graficznego

l  Partycypacja społeczna

l  Prawne aspekty projektowania

l  Eksploracja danych ilościowych (wykorzystywanie oprogramowania wspomagającego analizę)

l  Analiza danych jakościowych (wykorzystywanie oprogramowania wspomagającego analizę)

 

 

 

Design i komunikacja społeczna - mobilność studencka i kompetencje językowe

 Współczesny świat i rynek pracy sprzyjają, a wręcz zachęcają do mobilności, poznawania nowych kultur, rozwijania kompetencji komunikacyjnych, odkrywania własnego potencjału otwierania się na innych. Studiując na kierunku Design i komunikacja społeczna studenci i studentki mogą uczestniczyć w programach wymiany Erasmus Plus oraz Most, dzięki czemu mogą spędzić semestr a nawet rok na wybranej uczelni za granicą i w Polsce. W ramach programu Erasmus mogą odbyć także zagraniczną praktykę zawodową. Takie wyjazdy to doskonała okazja do nawiązania znajomości, poznania innych kultur, miejsc, nauki języków obcych.

 Studia obejmują także przedmioty pozwalające na doskonalenie kompetencji językowych. Z jednej strony są to obowiązkowe lektoraty z języków obcych, a z drugiej zajęcia tematyczne w części bądź w całości prowadzone w języku angielskim bądź innym języku nowożytnym. Oprócz tego studenci i studentki mogą zaangażować się w działalność międzynarodowych organizacji studenckich, brać udział w międzynarodowych projektach badawczych prowadzonych przez naszych pracowników i pracownice.

 

 

 

 

Design i komunikacja społeczna - zaangażowani studenci i studentki oraz przestrzeń do rozwijania kreatywności

 

Dbamy o to, żeby studenci i studentki mieli możliwość zdobywania dodatkowych umiejętności, rozwijania twardych i miękkich kompetencji. We współpracy z Akademickim Centrum Karier, Centrum Transferu Technologii oraz stowarzyszeniami i firmami prywatnymi organizujemy szkolenia, i warsztaty z zakresu autoprezentacji, komunikacji międzykulturowej, nauki obywatelskiej, przygotowania CV i listu motywacyjnego, myślenia projektowego, przeciwdziałania przemocy i nierównościom społecznym.

Studenci i studentki mogą działać w Studenckim Kole Naukowym KWADRATURA prowadząc badania, organizując akcje społeczne i seminaria naukowe. Oprócz tego Uniwersytet Opolski oferuje różne formy aktywności: od działalności w Samorządzie Studenckim, Telewizji studenckiej SETA, rozgłośni radiowej Radiosygnały, przez aktywności sportowe w Akademickim Związku Sportowym, kursy językowe, po realizację pasji muzycznych, plastycznych, teatralnych, tanecznych w licznych pracowniach i zespołach artystycznych.

Indywidualnie podchodzimy do rozwoju każdego studenta i każdej studentki. Zajęcia prowadzimy w małych grupach, w formie nowoczesnej: warsztaty, laboratoria, e-learning, jak i klasycznej: wykładów, seminariów

Design i komunikacja społeczna - nowa przygoda i możliwość kontynuowania studiów

 

Design i komunikacja społeczna to studia pierwszego stopnia - licencjackie. Nasz program studiów obejmuje 6 semestrów i kończy się obroną pracy dyplomowej. Nasi studenci i studentki mają możliwość kontynuowania nauki na studiach uzupełniających magisterskich w ramach kierunku socjologii, na którym prowadzona jest specjalność Projektowanie i komunikacja społeczna, ale także inne specjalności: Badania społeczne w praktyce, Socjologia organizacji, Problemy społeczne, Intercultural Communication (studia w języku angielskim).

Nasi studenci i studentki to zarówno maturzyści i maturzystki, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze studiowaniem, jak i doświadczeni adepci i adeptki psychologii, pedagogiki, dziennikarstwa, historii, czy prawa.