• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Filozofia - kognitywistyka, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WF_KOGNITYWISTYKA_S1
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Kognitywistyka
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)

Instytut Filozofii UJ we współpracy z Instytutem Psychologii UJ prowadzi od 2010 roku studia stacjonarne  I  stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku kognitywistyka. Przedmiotem tych interdyscyplinarnych studiów są dociekania na temat tego jak ludzie oraz systemy sztucznej inteligencji poznają otaczający świat i w nim działają. Studia dają wiedzę i umiejętności z zakresu filozofii, logiki, informatyki, lingwistyki, psychologii oraz neuronauki, zgodnie z efektami kształcenia określonymi w uchwale Senatu UJ nr 34/III/2012. Studia prowadzone są na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu studiów w UJ. Do zaliczenia każdego roku studiów wymagane jest uzyskanie 60 punktów ECTS w ramach planu studiów. Do zaliczenia całego toku studiów należy uzyskać 180 punktów ECTS. W całym toku studiów studenci mogą decydować o wykorzystaniu 54 ECTS. Ukończenie studiów następuje poprzez złożenie pracy dyplomowej (pracy licencjackiej) oraz zaliczenie egzaminu dyplomowego. Absolwent/ka studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata kognitywistyki.

 

Pierwsza część studiów (semestry I - III) to Wprowadzenie w kognitywistykę, które składa się z dwudziestu kursów (w tym jednego do wyboru) prezentujących jej podstawowe dyscypliny składowe, należące do obszaru filozofii, nauk formalnych, informatyki oraz psychologii i neuronauki. Druga część studiów (semestry IV – VI) podejmuje kluczowe Problemy i modele w kognitywistyce, począwszy od percepcji, poprzez bardziej złożone czynności umysłu, aż po działanie ludzi i inteligentnych maszyn oraz inną tematykę wybieraną przez studentów. Kursy obecne w programie studiów prowadzone są przez pracowników naukowych Instytutu Filozofii UJ (z Zakładów: Kognitywistyki, Logiki, Epistemologii, Ontologii, Estetyki, Etyki, Filozofii Nauk Przyrodniczych, Badań nad Etyką Zawodową i Pracowni Reto-ryki Logicznej) i Instytutu Psychologii UJ (z Zakładów: Psychofizjologii, Psycho-logii Eksperymentalnej oraz Psychologii Społecznej), których bogaty dorobek naukowy daje gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego studiów.