• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Neurobiologia, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WB_NEUROBIOLOGIA_S2
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies neurobiologia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)

Neurobiologia (ang. neuroscience), jest jedną z najszybciej rozwijających się obecnie dziedzin nauk przyrodniczych. Jako nauka interdyscyplinarna, neurobiologia obejmuje badania dotyczące struktury, funkcji, a także rozwoju ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego człowieka i zwierząt, zarówno w warunkach fizjologicznych jak i patologicznych. W związku z tym, neurobiologia łączy biologię, biochemię i farmakologię z anatomią i fizjologią oraz psychologią i elementami nauk medycznych. Największe wyzwanie, stojące przed neurobiologią, stanowi mózg ludzki, który jest najbardziej skomplikowanym obiektem w znanym Wszechświecie. Głównym celem badań neurobiologicznych jest zrozumienie biologicznych podstaw działania mózgu i pozostałych elementów układu nerwowego, w tym także biologicznego podłoża zjawisk psychicznych i zachowania człowieka.

Badania neurobiologiczne mają znaczenie zarówno poznawcze jak i praktyczne, gdyż z powodu starzenia się społeczeństw choroby o podłożu neurologicznym i psychicznym stanowią coraz większy problem medyczny i społeczny. Aby rozwiązać te zagadnienia, z przyczyn etycznych i praktycznych posługując się odpowiednimi modelami zwierzęcymi, neurobiologia zajmuje się badaniami na wielu poziomach, począwszy od molekularnego, przez pojedyncze komórki nerwowe i ich niewielkie zespoły, poszczególne, wyspecjalizowane systemy, aż po poziom globalny, dotyczący mózgu jako całości.

Neurobiologia, jako unikatowy kierunek studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, istnieje od 2008 roku. Jednostką, prowadzącą studia na kierunku neurobiologia, jest Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych. Program studiów neurobiologii opiera się na podstawowych i specjalistycznych przedmiotach biologicznych, ukierunkowanych na badania z zakresu struktury i funkcji układu nerwowego, nauczanych na Wydziale Biologii. Obejmuje również zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego, a także Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii oraz Collegium Medicum.

Pierwsi absolwenci ukończyli studia I stopnia (licencjackie) w 2011 roku. Posiadają oni wiedzę obejmującą podstawowe przedmioty neurobiologiczne, opartą na szerokiej podstawie nauk ścisłych. Umieją zdobywać nową wiedzę z zasobów światowej literatury z różnych obszarów neurobiologii. Kompetencje merytoryczne umożliwiają im podjęcie pracy zawodowej w placówkach naukowo-badawczych i medycznych a także w szkolnictwie, po uzyskaniu odpowiednich uprawnień pedagogicznych. Są przygotowani do podjęcia studiów uzupełniających (II stopnia), przede wszystkim na kierunku neurobiologia.

W 2011 roku po raz pierwszy przeprowadzona została rekrutacja na studia II stopnia, po ukończeniu których absolwenci uzyskają tytuł zawodowy magistra. Studenci realizują prace magisterskie w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych UJ, w zakładach: Biologii i Obrazowania Komórki, Neuroanatomii oraz Neurofizjologii i Chronobiologii. Oprócz tego studenci neurobiologii mogą wykonywać prace magisterskie w innych instytucjach, znajdujących się w Krakowie, do których należą: Instytut Psychologii UJ, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, a także Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UJ oraz Instytut Farmakologii PAN i Instytut Fizyki Jądrowej PAN. Absolwenci będą posiadać rozbudowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu neurobiologicznych przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz umiejętność jej twórczego wykorzystania. Wiedza ta obejmuje przede wszystkim wiadomości na temat rozmaitych aspektów struktury i funkcji mózgu i innych części układu nerwowego, a szczególnie o związku pomiędzy mózgiem człowieka a jego zachowaniem. Będą posiadać umiejętności praktyczne w zakresie szeregu metod i technik pomiarowych, co pozwoli im na zaplanowanie i realizację własnych projektów badawczych. Absolwenci będą posiadać umiejętność analizy i interpretacji angielskojęzycznych publikacji naukowych z różnych obszarów neurobiologii, a także umiejętność prezentacji i dyskusji zawartości tych publikacji oraz wyników własnej pracy. Posiadana wiedza i nabyte umiejętności umożliwią im podjęcie pracy naukowo-badawczej lub dydaktycznej w zakresie neurobiologii w instytucjach akademickich i naukowych placówkach badawczych oraz laboratoriach medycznych. Będą również przygotowani do podjęcia studiów doktoranckich na różnych kierunkach.