• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UWM_S2-MAT
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies matematyka i finanse
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Admission limit 6
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Matematyka, studia drugiego stopnia – sylwetka absolwenta

   Absolwenci tego kierunku są wykształconymi matematykami zdolnymi do udziału w rozwijaniu matematyki i jej stosowania w innych gałęziach wiedzy i w praktyce. Stanowią wyspecjalizowane kadry zarówno dla banków, firm, instytucji o profilu finansowym, matematyczno-ekonomicznym i ubezpieczeniowym, szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych jako nauczyciele Matematyki. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł magistra. Część absolwentów jest przygotowana do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

  Kształcenie na kierunku Matematyka jest realizowane w zakresie: Matematyka stosowana oraz Nauczanie matematyki. Wybór zakresu studiów następuje podczas rekrutacji.

  Matematyka stosowana ma profil finansowo-ubezpieczeniowy i jest naturalną kontynuacją studiów I stopnia o tej samej specjalności, realizowanej na UWM. Absolwenci studiów I stopnia o innym zakresie oraz innych kierunków ustalonych przez Radę Wydziału Matematyki i Informatyki, mogą podjąć studia drugiego stopnia w zakresie Matematyka stosowana. Studenci będą zobowiązani do uzupełnienia ewentualnych różnic programowych. Studenci Matematyki stosowanej odbywają praktykę  4-tygodniową w pełnym wymiarze czasu pracy (5 dni w tygodniu po 8 godzin) po zakończeniu zajęć w II semestrze. Miejscem praktyki są np. firmy ubezpieczeniowe, handlowe, banki, zakłady przemysłowe i inne, gdzie studenci mogą sprawdzić swoje umiejętności i przydatność wiedzy teoretycznej, nabytych podczas studiów. Szczegółowe zadania dotyczące realizacji praktyki, to: stosowanie i weryfikacja w praktyce posiadanej uzyskanej wiedzy teoretycznej, wykazywanie zainteresowania systemem pracy obowiązującym w firmie, zapoznanie się ze specjalistycznym oprogramowaniem stosowanym w danej firmie, dbanie i odpowiedzialność za powierzony sprzęt, bezwzględne przestrzeganie tajemnicy służbowej obowiązującej w firmie, stosowanie wszystkich zaleceń i wykonywanie poleceń Kierownictwa firmy lub innych osób odpowiedzialnych za realizację praktyki. Liczba godzin,  punktów ECTS i czas trwania praktyk są zgodne z zarządzeniem nr 25/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie praktyk studenckich.                                                 

   Wszystkich studentów kierunku Matematyka na WMiI UWM obowiązują Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Matematyka ustalone przez MNiSzW w Rozporządzeniu z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia. Studentów Nauczania matematyki obowiązuje ponadto Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Lista wzorcowych efektów kierunkowych w tym zakresie studiów (z podziałem na wiedzę, umiejętności i kompetencje) została rozszerzona tak, że wszystkie efekty umieszczone w Standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (ogólne i szczegółowe), są pokryte efektami kierunkowymi.