• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Matematyka - nauczanie matematyki, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UWM_MAT-6
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies Matematyka
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 15
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Matematyka, studia pierwszego stopnia – sylwetka absolwenta

    Absolwenci kierunku Matematyka są zdolni do udziału w rozwijaniu matematyki i jej stosowania w innych gałęziach wiedzy i w praktyce. Stanowią dobrą kadrę zarówno dla banków, firm o profilu finansowym i ubezpieczeniowym, szkół podstawowych jako nauczyciele Matematyki. Zdecydowana większość absolwentów jest przygotowana do podjęcia studiów drugiego stopnia.

   Kształcenie na kierunku Matematyka jest realizowane w zakresie: Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa oraz Nauczanie matematyki. Wybór zakresu studiów następuje podczas rekrutacji.

   Studentów Nauczania matematyki obowiązuje również Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSzW z dnia 17 stycznia 2012 r., kształcenie nauczycieli jest jednoprzedmiotowe oraz absolwenci studiów pierwszego stopnia mają prawo do nauczania wyłącznie w szkołach podstawowych (uprawnienie do nauczania w szkołach ponadpodstawowych uzyskuje się dopiero po ukończeniu studiów drugiego stopnia).  Studenci Nauczania matematyki realizują praktykę składającą się z: 1. praktyki psychologiczno-pedagogicznej, 2. praktyki obserwacyjno-asystenckiej, 3. praktyki śródrocznej, 4. praktyki pedagogicznej ciągłej. Dwie pierwsze są realizowane w semestrze III na II roku studiów, podczas trwania roku akademickiego. Praktyka śródroczna odbywa się w semestrze IV na II roku studiów w szkołach podstawowych. Praktyka ciągła odbywa się we wrześniu po II roku studiów w szkołach podstawowych.

   Wszystkich studentów kierunku Matematyka na WMiI UWM obowiązują Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Matematyka ustalone przez MNiSzW w Rozporządzeniu z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia. Lista wzorcowych efektów kierunkowych (z podziałem na wiedzę, umiejętności i kompetencje) została rozszerzona tak, że wszystkie efekty umieszczone w Standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (ogólne i szczegółowe), są pokryte efektami kierunkowymi.