• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UPJPII) nauki o rodzinie, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UPJPII_NOR_2ST
Organizational unit Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Field of studies Nauki o rodzinie
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://ipinor-wns.upjp2.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Studia drugiego stopnia na kierunku Nauki o rodzinie prowadzone są w systemie dwuletnich studiów uzupełniających magisterskich. W ramach studiów oferowane są dwie specjalności: Interwencja kryzysowa oraz Poradnictwo rodzinne.


Interwencja kryzysowa

Specjalność przygotowuje do pracy z osobami i rodzinami w  sytuacji kryzysu. Podczas 4 semestrów student nabywa wiedzę i umiejętności dotyczące udzielania wsparcia emocjonalnego, zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, redukowania lęku u osób potrzebujących. Ponadto studenci nabywają umiejętności praktycznych związanych z organizowaniem pomocy finansowej, pedagogicznej oraz wsparcia psychicznego dla zapewnienia podstawowych warunków życia, wzmacnianiem zdolności środowisk lokalnych i rodzin do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz prowadzeniem poradnictwa przez udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych. Absolwent jest przygotowany do pracy m.in. w charakterze wykwalifikowanego pracownika Ośrodków Interwencji Kryzysowej, poradni małżeńskich i rodzinnych, placówek specjalistycznych.


Poradnictwo rodzinne

Studia na kierunku Nauki o rodzinie w ramach specjalności Poradnictwo Rodzinne przygotowują do wykonywania zawodu wykwalifikowanego instruktora życia rodzinnego Celem studiów jest wyposażenie studenta w interdyscyplinarną wiedzę psychologiczną, pedagogiczną, teologiczną i kompetencje pozwalające podejmować efektywne działania na rzecz rodziny. Podczas studiów student zdobędzie umiejętności udzielania pomocy w kształtowaniu relacji rodzinnych, komunikacji wewnątrzrodzinnej, inicjowania i prowadzenia działań ukierunkowanych na poprawę relacji rodzic–dziecko, wspomagania rozwoju dziecka, a także działań,   które   zmierzają   do   zażegnania   problemów wynikających ze sposobu funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi rodzinnych.

Po ukończeniu specjalności absolwent może podjąć pracę w fundacjach oraz stowarzyszeniach wspierających rodzinę, instytucjach państwowych wspomagających rodziny, duszpasterstwach rodzin, poradniach życia rodzinnego i wielu innych miejscach.