• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Filozofia - kognitywistyka, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WF_KOGNITYWISTYKA_S2
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Kognitywistyka
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Instytut Filozofii UJ w ścisłej współpracy z Instytutem Psychologii UJ prowadzi od 2013 roku studia stacjonarne II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku kognitywistyka. Przedmiotem tych interdyscyplinarnych studiów są dociekania na temat tego jak ludzie oraz systemy sztucznej inteligencji poznają otaczający świat i w nim działają. Studia dają wiedzę i umiejętności z zakresu filozofii, logiki, informatyki, lingwistyki, psychologii oraz neuronauki, zgodnie z efektami kształcenia określonymi w uchwale Senatu UJ nr 6/I/2013. Studia prowadzone są na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu studiów w UJ. Do zaliczenia każdego roku studiów wymagane jest uzyskanie 60 punktów ECTS w ramach planu studiów. Do zaliczenia całego toku studiów należy uzyskać 120 punktów ECTS. W całym toku studiów studenci mogą decydować o wykorzystaniu 74 ECTS. Ukończenie studiów następuje poprzez złożenie pracy dyplomowej (pracy magisterskiej) oraz zaliczenie egzaminu dyplomowego. Absolwent/ka studiów otrzymuje tytuł zawodowy magistra kognitywistyki.

 

Studia mają charakter badawczy oraz tutorialowy. Pod opieką pracownika naukowego student projektuje tok swoich studiów w optymalny sposób na potrzeby realizacji projektu badawczego, stanowiącego przedmiot pracy dyplomowej. Jednocześnie w trakcie "Proseminarium" i "Seminarium kognitywistycznego" (trzy semestry) studenci integrują wiedzę z dyscyplin szczegółowych w interdyscyplinarne, kognitywistyczne rozumienie ludzkiego oraz sztucznego poznania. Osoby uprzednio niestudiujące określonych dyscyplin składowych kognitywistyki obowiązane są do uzupełnienia podstaw tych dyscyplin. Kursy obecne w programie studiów prowadzone są przez pracowników naukowych Instytutu Filozofii UJ (z Zakładów: Kognitywistyki, Logiki, Epistemologii, Ontologii, Estetyki, Etyki, Filozofii Nauk Przyrodniczych, Badań nad Etyką Zawodową i Pracowni Retoryki Logicznej) oraz Instytutu Psychologii UJ (z Zakładów: Psychofizjologii, Psychologii Eksperymentalnej oraz Psychologii Społecznej), których bogaty dorobek naukowy daje gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego studiów.