• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(AGH) Renewable Energy and Energy Management

Details
Code AGH_EOZE_WEiP_IIST
Organizational unit Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Field of studies odnawialne źródła energii
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 semestry
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Kierunek Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią, wraz ze ścieżkami dyplomowania Ekonomika, polityka i zarządzanie energią oraz Technologie energetyki odnawialnej, należy do obszaru studiów technicznych. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem i użytkowaniem różnych nośników energii oraz eksploatacją urządzeń, w których zachodzą te procesy. Celem studiów jest przekazanie wiedzy szczegółowej, koniecznej do wykonywania zawodu magistra inżyniera oraz wiedzy z zakresu energetyki w szczególności energetyki odnawialnej umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów występujących w realizacji procesów i technologii energetycznych.
Dodatkowo wybór ścieżki dyplomowania umożliwi kształcenie w zakresie energii odnawialnych i racjonalnego wykorzystania energii. Główny nacisk kładziony jest na współpracę z przemysłem oraz prowadzenie badań z zakresu energetyki odnawialnej. Absolwent będzie posiadać zaawansowaną wiedzę w zakresie instalacji: grzewczych oraz chłodniczych, biomasowych, opartych na energii słonecznej, sterowania w energetyce oraz inteligentnymi budynkami, energetyki wodnej, systemów hybrydowych, oraz społecznych aspektów energetyki odnawialnej. Absolwent powinien mieć ogólną wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych, a także w zakładach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Powinien mieć wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów, związanych z energetyką, a w szczególności energetyką odnawialną, jak również występujące w zakresie odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo).