• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Pielęgniarstwo, studia II stopnia stacjonarne

Details
Code UWM_PI2
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies Pielęgniarstwo
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Kierunek pielęgniarstwo (studia drugiego stopnia) jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej nauki medyczne oraz nauki o zdrowiu jako dyscypliny wiodącej. Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo mogą podejmować osoby, które posiadają tytuł licencjata pielęgniarstwa. Absolwent studiów uzyskuje dyplom magistra pielęgniarstwa i posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu: nauk społecznych, zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej, badań naukowych i rozwoju pielęgniarstwa, porozumiewa się w języku angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Absolwent posiada umiejętności praktyczne z obszarów: zarządzanie w pielęgniarstwie, edukacja w wybranych chorobach przewlekłych, opieka onkologiczna, wentylacja mechaniczna, długoterminowa opieka stacjonarna i domowa, endoskopia i podstawowa opieka zdrowotna. Studia drugiego stopnia przygotują absolwentów do rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i prowadzenia badań naukowych, wdrażanie zasad medycyny opartej na faktach (EBM), wprowadzania nowych metod i technik poprawiających jakość opieki pielęgniarskiej, podejmowania trudu rozwoju zawodowego własnego, prowadzenia poradnictwa, propagowania zdrowego stylu życia, nauczania promocji zdrowia w instytucjach oświatowych, przyuczanie chorego do życia z chorobą i niepełnosprawnością, organizowania zdrowotnych kampanii edukacyjnych w środowisku lokalnym i krajowym, oceny programów edukacyjnych i skuteczności działań edukacyjnych, umożliwiają także ordynowanie określonych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz wystawiania na nie recept albo zleceń.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, np. w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, domach pomocy społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku. Może pracować także w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie.

Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).