• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJK) edukacja w zakresie sztuk plastycznych

Details
Code UJK_S2-SZTU-PLAST
Organizational unit Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Field of studies edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 10
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Kierunek sztuki plastyczne opiera się na wszechstronnym kształceniu artystycznym w obszarze sztuk plastycznych i prowadzi do pogłębienia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie stosowania różnorodnych mediów artystycznych do wyrażania własnych koncepcji. Skoncentrowanie programu na zasadniczych kierunkach rozwoju sztuk plastycznych, jej mediów klasycznych i współczesnych pozwala na uzyskanie pełnych zdolności do posługiwania się złożonym, interdyscyplinarnym językiem plastycznym, elastycznego poruszania się pomiędzy dyscyplinami działalności twórczej. Kształcenie w ramach bloku przedmiotów kierunkowych oraz fakultatywnych obejmujących fundamentalne dla sztuki media bazuje na uczeniu posługiwania się mediami plastycznymi, ich elastycznego stosowania w zależności od potrzeb, posiadanych możliwości oraz wzajemnego łączenia, celem prowadzenia niezależnej pracy twórczej. Kontynuacja kształcenia teoretycznego, bezpośrednio nawiązującego do aktualnej problematyki sztuk plastycznych, a zwłaszcza poszukiwania współczesnych kontekstów historycznych, estetycznych, społecznych i kulturowych prowadzi do wykształcenia świadomej postawy twórczej, o szerokich horyzontach myślowych, zdolnej do prowadzenia wielowymiarowej działalności twórczej. Program daje szansę na uzyskanie kompetencji w obszarach ułatwiających funkcjonowanie artyście na rynku pracy, w zawodach m.in. o istotnym znaczeniu dla rozwoju przemysłów kreatywnych regionu świętokrzyskiego, jak grafika projektowa, wzornictwo oraz multimedia.

Szeroki wachlarz możliwości oferowanych w ramach poszczególnych pracowni Instytutu Sztuk Pięknych, indywidualne podejście do studenta wynikające z bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi zajęcia pozwala na obranie przez niego własnej drogi już po drugim semestrze. Bloki obieralnych przedmiotów zebrane w cztery grupy: kreacje artystyczne, projektowanie grafiki wydawniczej, projektowanie form użytkowych i projektowanie multimedialne dają możliwość zawężenia kształcenia do obszarów najbardziej istotnych dla studenta, zgodnych z jego zainteresowaniami, możliwościami twórczymi, skonkretyzowania jego ścieżki rozwoju w kierunku artystycznym, bądź projektowym. Dyplom magisterski realizowany od drugiego semestru studiów stanowi dzieło plastyczne powstałe w ramach Magisterskiej pracowni artystycznej, Magisterskiej pracowni fakultatywnej wraz z towarzyszącym mu opracowaniem teoretycznym problemu badawczego, związanego z obszarem sztuk plastycznych. Realizacja dyplomowa wynika z indywidualnych pasji artystycznych dyplomanta, jego indywidualnych predyspozycji, możliwości ekspresyjnych, intelektualnych i bezpośrednio ukazuje osiągnięte przez niego efekty uczenia się w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej, umiejętności realizacji i kreacji prac plastycznych, umiejętności stosowania technik i technologii plastycznych, umiejętności publicznego prezentowania własnych dokonań twórczych, kompetencji do bycia samodzielnym, autonomicznym twórcą.

Cele kształcenia:

- nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do pełnej, samodzielnej pracy artystycznej, naukowej, zawodowej w oparciu o efekty uczenia się z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań studenta,

- nabycie umiejętności świadomego, samodzielnego poszukiwania nowych form, środków wyrazu w obszarze klasycznych i współczesnych mediów wizualnych, umożliwiające posługiwanie się interdyscyplinarnym językiem współczesności i przyszłości,

- rozwijanie umiejętności pełnego posługiwania się technologiami stosowanymi w różnego typu przekazach artystycznych,

- pogłębienie ogólnej wiedzy humanistycznej ze szczególnym uwzględnieniem historii i teorii sztuki.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne wszechstronnego artysty, aktywnego twórcy w zakresie sztuk wizualnych oraz uczestnika i organizatora kultury współczesnej. Potrafi realizować i upowszechniać złożone pod względem formy i treści kreacje wizualne i multimedialne. Przygotowany jest do pełnienia społecznej funkcji artysty plastyka – absolwenta kierunku artystycznego, prowadzenia samodzielnej działalności twórczej, podjęcia pracy zawodowej w instytucjach kultury i sztuki, ośrodkach upowszechniania kultury wizualnej, mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych, zespołach projektowych.

Absolwent kończący kształcenie w ramach bloku przedmiotów kreacje artystyczne jest interdyscyplinarnym artystą potrafiącym realizować wypowiedzi plastyczne w obrębie indywidualnych zainteresowań, predyspozycji. Posiada dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie posługiwania się złożonym, interdyscyplinarnym językiem plastycznym, zdolnym do twórczego i swobodnego łączenia mediów, technik i technologii. To osoba zdolna do podjęcia niezależnej działalności artystycznej w wybranym przez siebie obszarze sztuk plastycznych, współpracy z instytucjami upowszechniania kultury i sztuki.

Absolwent kończący kształcenie w ramach bloku przedmiotów projektowanie grafiki wydawniczej jest artystą – projektantem opraw graficznych różnorodnych publikacji drukowanych i cyfrowych, w tym wydawnictw zwartych, periodyków czasowych, ilustracji książkowych i prasowych, plakatów. To osoba zdolna do podjęcia pracy w studiach projektowych, agencjach wydawniczych, szeroko pojętych mass mediach.

Absolwent kończący kształcenie w ramach bloku przedmiotów projektowanie form użytkowych jest artystą – projektantem tworzącym różnorodne produkty funkcjonalne, w tym tekstylia użytkowe, potrafiącym być odpowiedzialnym za proces powstania projektu od momentu kreowania koncepcji, do jego pełnego modelowania i prototypowania. To osoba zdolna do podjęcia pracy w studiach i zespołach projektowych, zakładach produkcyjnych.

Absolwent kończący kształcenie w ramach bloku przedmiotów projektowanie multimedialne jest artystą – projektantem tworzącym wszelkiego rodzaju przekazy multimedialne, przede wszystkim interfejsy stron internetowych, aplikacji mobilnych, grafikę internetową, animacje komputerowe i grafikę animacyjną filmy wideo. To osoba zdolna do podjęcia pracy w studiach i agencjach interaktywnych, filmowych, graficznych.