• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJK) Logopedia, I stopień, stacjonarne

Details
Code UJK_S1-LOGP
Organizational unit Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Field of studies Logopedia
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Studia pierwszego stopnia na kierunku Logopedia ogólna stanowią pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy. Są podstawą do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku, umożliwiających uzyskanie kwalifikacji nauczyciela logopedy zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Absolwent studiów pierwszego stopnia Logopedia ogólna ma wiedzę z zakresu logopedii, lingwistyki, psychologii, pedagogiki, medycyny dającą podstawy do podjęcia studiów drugiego stopnia w celu uzyskania kwalifikacji nauczyciela logopedy w placówkach oświatowych. Ma wiedzę m.in. o biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych podstawach komunikowania się człowieka, o patologii mowy i słuchu, wybranych aspektach terapii mowy i zaburzeń w komunikowaniu. Dysponuje umiejętnościami w zakresie:

- poradnictwa ogólnego obejmującego diagnozę i terapię zaburzeń mowy (oraz komunikacji) w placówkach oświatowych;

- projektowania działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń mowy i komunikacji językowej;

-podejmowania współpracy z członkami środowiska ucznia w celu wspierania jego rozwoju i zaspokajania szczególnych potrzeb edukacyjnych, także w ramach nauczania indywidualnego;

- współpracy z psychologami, pedagogami, lekarzami w celu konsultowania diagnozy i terapii zaburzeń mowy oraz do wspierania działań profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego placówek oświatowych.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Umie przygotować teksty pisemne i ustne w obcym języku.

Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych, poszerzających zakres kompetencji do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej w poradniach i placówkach zdrowia.