• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJK) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite magisterskie, niestacjonarne

Details
Code UJK_N5-PPW
Organizational unit Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Field of studies Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Form of studies Part-time
Level of education Unitary (first+second cycle)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Absolwent pięcioletnich studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej to:

- konstruktor profesjonalnej wiedzy pedagogicznej, osoba ustawicznie ucząca się nauczania i nauczająca uczenia się, identyfikująca swoje pedagogiczne/edukacyjne przekonania oraz podejmująca krytyczną refleksję nad nimi, potrafiąca rozwijać własną praktykę pedagogiczną, zaangażowana w budowanie indywidualnej i kolektywnej tożsamości (zawodowej);

- badacz uczący się we współpracy z innymi, przez pytanie, dociekanie, poszukiwanie, dyskusję, refleksję, uzyskiwanie szczegółowego wglądu we własne przekonania i profesjonalne praktyki społeczne, rozwijający umiejętności badawcze, krytycznie analizujący swój proces nauczania i uczenia się oraz opublikowane wyniki badań nad edukacją;

- organizator zaangażowanego i wspólnotowego uczenia się w środowisku nauczycieli, współpracujący efektywnie zarówno w zespole specjalistów, jak i z rodzicami dzieci oraz innymi członkami społeczności (przed)szkolnej i lokalnej;

- realistyczny myśliciel świadomy wieloparadygmatyczności pedagogiki, problematyczności i dyskusyjności różnych teorii, orientacji, stanowisk, w tym modeli nauczania i uczenia się, rozumiejący konsekwencje wyboru założeń teoretycznych dla codzienności (przed)szkolnej, a także złożone uwarunkowania funkcjonowania instytucji oświatowych, rozumiejący rolę instytucji i systemu oświaty w wyznaczaniu pedagogicznego pola działania, ale i obszarów wyborów własnych nauczyciela;

- ekspert w swojej dziedzinie, oferujący dzieciom wsparcie, rozwijający ich wewnątrzsterowność i odpowiedzialność za swoje uczenie się, poczucie autonomii, koncentrujący się na procesie uczenia się dzieci i używanych przez nich strategiach radzenia sobie z zadaniami i codziennością (przed)szkolną;

- architekt środowiska uczenia się dzieci, wyznaczający obszary wspólnego z nimi działania, pozostający w równoprawnych relacjach opartych na zaufaniu i bezpieczeństwie, przyjmujący perspektywę dziecka, uznający i szanujący jego świat, doświadczenia, pragnienia, potrzeby, indywidualność, dbający o rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia oraz rozwiązywania problemów w sposób twórczy;

- inicjator i moderator procesu edukacyjnego, inspirujący do projektowania i organizowania samodzielnego uczenia się, potrafiący obudzić i utrzymać w uczniach motywację wewnętrzną, propagujący aktywne uczenie się, pomagający dzieciom osiągać sukcesy niezależnie od zróżnicowanych możliwości, mający zaufanie do ich potencjału;

- innowator wykazujący się umiejętnością tworzenia nowych rozwiązań, ale i kreatywnego wykorzystania nowatorskich idei, strategii i metod nauczania w pracy z dziećmi po to, aby poprawić efektywność uczenia się i nauczania, otwarty na nowości, ale i poddający je krytycznej ocenie, modyfikujący je pod kątem ich przydatności w określonym kontekście;

- autokreator twórczo przetwarzający posiadaną wiedzę dla pomyślnego rozwoju samego siebie, wykorzystujący swoje pasje i zainteresowania (także pozapedagogiczne) na rzecz rozwoju profesjonalnego, ale i dobrostanu swoich podopiecznych, nastawiony na całożyciowe samopoznanie i samorealizację przez odpowiednie wzbogacanie wiedzy i samowiedzy, analizę własnej biografii oraz adekwatne narzędzia kulturowe, w tym wywodzące się z kultury cyfrowej.

Proces kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej) ma charakter zindywidualizowany. W planach studiów znajdują się przedmioty wsparcia studentów diagnozujące ich indywidualny i grupowy potencjał. Nad wsparciem studentów czuwają powołani opiekunowie lat oraz w ramach dyżurów nauczyciele akademiccy z ukończonymi szkoleniami z zakresu tutoringu. Do dyspozycji studentów pozostaje także pracownik Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia i Rehabilitacji – pełnomocnik Rektora. W procesie kształcenia studentom zapewnia się indywidualne doradztwo metodyczne wspierające integrowanie wiedzy w zakresie dyscyplin naukowych związanych z edukacją, jednocześnie kształtujące ich samodzielność i odpowiedzialność za przebieg i efektywność własnego kształcenia.

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskuje kwalifikacje zgodnie z założeniami nowego profesjonalizmu, rozwijając swoje dyspozycje intelektualne i osobowościowe do refleksyjnego interpretowania rzeczywistości społecznej i edukacyjnej. Jest przygotowany do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola w różnych typach placówek wychowania przedszkolnego i nauczyciela klas I-III w szkołach podstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Ma również możliwość założenia własnej placówki oświatowo-wychowawczej po spełnieniu warunków przewidzianych aktualnie obowiązującym prawem.