• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJK) filologia polska, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UJK_FIL-POL-1-S-UJK
Organizational unit Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Field of studies Filologia polska
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Absolwent kierunku Filologia polska posiada usystematyzowaną wiedzę i kompetencje z zakresu filologii polskiej (wiedzę humanistyczną i filologiczną) w stopniu umożliwiającym rozumienie wybranych zjawisk i procesów językowych, literackich i kulturowych przeszłości i współczesności, rozmawianie o nich oraz ich badanie. Ma on ponadto wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie pracy zawodowej zgodnie z wykształceniem (również blokiem kształcenia). Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent może kontynuować naukę na kierunkach z obszaru nauk humanistycznych na studiach magisterskich drugiego stopnia, do których uprawniają go zdobyte w czasie studiów kompetencje zapisane w postaci efektów uczenia się. Naturalnym miejscem dla wszystkich absolwentów filologii polskiej są także placówki kulturalne oraz wszystkie te instytucje, w których wymagane jest sprawne posługiwanie się językiem polskim. Absolwenci, dzięki kompetencjom uzyskanym w czasie studiów, są gotowi do podjęcia dodatkowego kształcenia, zgodnego z profilem danej firmy, bazującego na efektach uczenia się na kierunku filologia polska. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Umie przygotować teksty pisemne i ustne w obcym języku.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia polska nauczycielska stanowią pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Są podstawą do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku w ramach ścieżki nauczycielskiej. Blok nauczycielski realizowany na kierunku Filologia polska opracowano na podstawie standardów kształcenia nauczycieli: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia polska blok nienauczycielski: redakcyjno-wydawniczy przygotowują do pracy w wydawnictwach, gazetach, mediach elektronicznych (absolwent jest ukierunkowany do pracy jako redaktor językowy i merytoryczny, korektor), miejscem pracy mogą być również firmy zajmujące się PR, komunikacją społeczną, reklamą, media, urzędy. Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych, a także – w konsekwencji – w Szkole Doktorskiej.