• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJK) filologia germańska, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UJK_FIL-GER-1-UJK
Organizational unit Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Field of studies filologia germańska
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Zasadnicze cele kształcenia odnoszące się do efektywnej znajomości języka niemieckiego, różnorodnych umiejętności translatorskich, orientacji w realiach krajów niemieckiego obszaru językowego można zdefiniować poprzez analizę zgodności zakładanych efektów kształcenia, możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Filologia germańska oraz potrzeb rynku pracy. Istotą celów kształcenia jest umożliwienie studentowi stworzenia własnej ścieżki kształcenia poprzez możliwość wyboru części przedmiotów, co pozwala na rozszerzanie i uzupełnianie wiedzy zgodnie z zainteresowaniami naukowymi oraz planami zawodowymi. Absolwent studiów pierwszego stopnia Filologii germańskiej wykazuje się znajomością języka niemieckiego na poziomie biegłości C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz drugiego języka obcego na poziomie B2. Posiada również wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kultury, historii i tradycji krajów niemieckiego obszaru językowego. W trakcie nabywania kompetencji językoznawczych absolwent rozwija szeroko pojętą świadomość językową, niezbędną do wszelkiej aktywności związanej z wykorzystaniem znajomości języka niemieckiego. Absolwent posiada umiejętność prowadzenia efektywnej komunikacji (ustnej i pisemnej) w języku niemieckim w obrębie różnych odmian dyskursu interkulturowego, kształtowanej w ramach przedmiotów zorientowanych na pracę z tekstem, gromadzenie, selekcjonowanie, krytyczną ocenę i przetwarzanie informacji, poprawne wnioskowanie, interpretację i analizę danych zawartych w różnorodnych tekstach fachowych. Absolwent zna ponadto różnorodne techniki tłumaczeniowe i potrafi je praktycznie zastosować. Rozumie specyfikę procesu negocjacji i zna potrzebne do tego celu narzędzia. Kompetencje językoznawcze, literaturoznawcze oraz kulturoznawcze zdobyte przez absolwentów w obszarze studiów pierwszego stopnia na kierunku Filologia germańska oraz w kontekście badań nad różnorodnością kulturową krajów niemieckiego obszaru językowego pozwalają na analityczną i krytyczną interpretację tekstów naukowych, zjawisk kulturowych i społecznych, a także na merytoryczną argumentację oraz sprawne i samodzielne formułowanie wniosków w języku niemieckim. W programie studiów uwzględniono między innymi ścieżkę nauczycielską. Studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia germańska stanowią pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Są podstawą do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku w ramach ścieżki nauczycielskiej.