• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJK) filologia angielska, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UJK_FIL-ANG-1-UJK
Organizational unit Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Field of studies Filologia angielska
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction English
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Program kształcenia na kierunku Filologia angielska studia pierwszego stopnia oferuje wszechstronną działalność edukacyjną – z uwzględnieniem i poszanowaniem zasad humanizmu, demokracji i tolerancji. Kształcenie na kierunku Filologia angielska odbywa się w duchu samodzielnego myślenia i swobodnej wymiany poglądów. Ważnym celem kierunku jest rozwój kompetencji interkulturowych, które są warunkiem dobrej współpracy międzynarodowej na różnych płaszczyznach życia. Odpowiada to założeniom strategii UJK, która dąży do umacniania więzi międzynarodowych oraz szerzenia dialogu międzykulturowego.

Absolwent studiów pierwszego stopnia legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się tymże językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu, posiada wiedzę z zakresu kultury i historii angielskiego obszaru językowego, operuje terminologią językoznawczą. Legitymuje się znajomością gramatyki i leksyki języka kierunkowego, co pozwala na swobodną i poprawną komunikację, na rozumienie i tworzenie tekstów zróżnicowanych pod względem stylistycznym i funkcjonalnym, na swobodne wyrażanie sądów i opinii oraz posługiwanie się językiem naukowym. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku kierunkowym w stopniu zawodowym i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi pracę w charakterze tłumacza, asystenta językowego, analityka sfery komunikacji społecznej w firmach i urzędach (przede wszystkim w działach współpracy międzynarodowej, promocji, turystyki), wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, wymagających dobrej znajomości języka i kultury. W programie studiów uwzględniono między innymi ścieżkę nauczycielską. Studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia angielska stanowią pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Są podstawą do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku w ramach ścieżki nauczycielskiej.