• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJK) biotechnologia, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UJK_BIOTECH-2-UJK
Organizational unit Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Field of studies Biotechnologia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Studia drugiego stopnia na kierunku biotechnologia w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Student w ciągu czterech semestrów nauki ma zdobyć atrakcyjny zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności. Ten model kształcenia zapewnia praktyczne i teoretyczne przygotowanie absolwenta do projektowania procesów biotechnologicznych, znajomość najnowszych metod biologii doświadczalnej, możliwości współpracowania ze specjalistami z dziedzin pokrewnych.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada poszerzoną wiedzę z poszczególnych zagadnień biotechnologii i wzbogacone umiejętności jej praktycznego stosowania. W pracy zawodowej potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz przestrzegać zasad etyki i przepisów prawa – w szczególności w zakresie prowadzenia prac badawczych, rozwojowych analitycznych i technologicznych w zakresie biotechnologii oraz promowania zrównoważonego rozwoju. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwent studiów drugiego stopnia zna język obcy na poziomie biegłości B2plus Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biotechnologii.

Absolwent ma możliwość pracy w przemyśle biotechnologicznym i pokrewnym (spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym itp.) oraz prowadzenia pracy w laboratoriach przemysłowych, technologicznych, analitycznych i badawczych prowadzących prace na materiale biologicznym i środowiskowym, z użyciem nowoczesnej aparatury badawczej i analitycznej (fizycznej, chemicznej, biochemicznej, stosującej techniki biologii molekularnej) z wykorzystaniem technik informatycznych i bioinformatycznych.

Uzyskany tytuł zawodowy magistra daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.